VietnamanaRedaktar

đầu cùng - fino.
đầu cuối cùng - fino.
đầu lâu - kranio.
bắt đầu - komencar.
mở đầu - komencar.
cái đầu - kapo.