Grekiana redaktar

  • o, od (πριν απο ένα φωνήεν).