Yen kelka expresuri (por nova adheranto), qui montras la equivalaji di la Fina-linguala kazi en Ido.

Nominativo

redaktar
 • Formo: (en singularo nulo), (pl.) -t
 • Subjekto:
 • Poika löysi kolikon. - La puerulo trovis moneto.
 • Subjekto genetiva:
 • (eräs) ystäväni - amiko di me.
 • (tämä) ystäväni - mea amiko.
 • Subjekto en imperativa exprezo:
 • Aja varovasti, ajava rovasti! - Vehez atencante, vehanta prevosto!
 • Objekto en imperativa exprezo:
 • Lue kirja! - Lektez la libro!
 • Objekto en pluralo:
 • Nyt hän sekoittaa vihassaan syylliset ja syyttömät. - Nun il konfundas en sua odio la kulpozi kun l' inocenti.
 • Sijoittakaa naiset ensimmäiseksi eli ennen miehiä. - Lokizez la homini unesme, do ante la homuli.
 • Objekto = subjekto:
 • Te varmasti tuhoatte itsenne ennen pitkää. - Vu certe ruinos vu ante longe.
 • Quanteso:
 • Kuusi metriä pitkä - longa de sis metri.
 • Viisi senttiä paksu - dika de kin centimetri.
 • Silkkiä viisi euroa metri - silko po kin euri (singla) metro.
 • Altra:
 • herttua de Richelieu - duko de Richelieu.
 • markiisi de La Fayette - markezo de La Fayette.

Genetivo

redaktar
 • Formo: -n, (pl.) -iden, -itten, -in, -en
 • Posedo:
 • Petruksen kirja - la libro di Petrus.
 • Kenen tuo talo on? Isäni. - Di qua esas ta domo? Di mea patro.
 • herra X:n (omistamat) muotokuvat - la portreti di siorulo X.
 • jumalan rakkaus (esim. ihmisiä kohtaan) - la amo di Deo.
 • Rafaelin mukainen maalaus - pikturo segun Rafael.
 • Renesanssin maun mukainen arkkitehtuuri - arkitekturo segun la gusto di Renesanco.
 • Pihan puolen ikkunat ovat melko pienet, mutta torin puolen ikkunat ovat hyvin suuret. - La fenestri an la korto esas kelke mikra, ma la fenestri an la placo esas tre granda.
 • Objekto tota:
 • Tyttö luki kirjan. - La puerino tralektis la libro.
 • Relato:
 • rikkaiden kateus (= kateus rikkaita kohtaan) - la envidio a la richi.
 • Agento dil ago:
 • Murillon (tekemät) maalaukset - la pikturi da Murillo.
 • Victor Hugon (kirjoittamat) runot - la poemi da Victor Hugo.
 • Siviilien ja sotilaiden väentungos (”Tungos siviileistä ja sotilaista”) - turbo de civili e de soldati.
 • Subjekto dil agentala konstrukturo:
 • Hän on kaikkien rakastama. (”Hän on kaikilta rakastettu.”) - Il esas amata da omni.
 • Tuo tavara on minun ostamani. - Ta varo esis komprata da me.
 • Se on täysin lumen peittämä. - Lu esas tote kovrita da nivo.
 • Subjekto-parto di konstrukturo:
 • Isä käski lastensa seurata häntä. - La patro imperis a sua filii sequar ilu.
 • Exprezo di quanteso:
 • Kuuden metrin pituinen - longa de sis metri.
 • Viiden sentin paksuinen - dika de kin centimetri.
 • Jokainen kirja maksaa euron. - Omna libro kustas tri euri.
 • Temo:
 • Filosofian kirjoja - libri pri filozofio.
 • Napoleonin muotokuvat (Napoleonia esittävät muotokuvat) - la portreti de Napoleon.
 • Chefa vorto di postpozioni:
 • Hiiri juoksi kiven alle. - La muso kuris adsub la lito.
 • Hän lähti minun edelläni, minä seurasin ja pian ohitin hänet, niin että hän saapui minun takani. - Il departis avan me, me sequis e balde preterpasis lu, tale ke il arivis dop me.
 • Sanassa l’infanto artikkeli on i:n edessä ja tämä (sana) artikkelin jäljessä. - En la vorto l’infanto, l’artiklo esas avan i ed ica dop l'artiklo.
 • Koira juoksi miehen ympärillä. - La hundo kuris cirkum ilu.
 • Minä olin tätini (tädin) luona, nyt minä menen serkkujeni (serkun + pl.) luokse. - Me esis che mea onklino, nun me iras (ad)che me kuzi.
 • Miksi Te olette talon ulkopuolella? - Pro quo vu restas exter la domo?
 • Menimme heidän ikkunoittensa ohi. - Ni iris preter lia fenestri.
 • He kulkivat metsän läpi. - Li pasis tra la foresto.
 • Älkää menkö järven yli (toiselle puolelle). - Ne irez trans la lago.
 • Hänen onnistui paeta verilöylyn aikana. - Il sucesis fugar dum la masakro.
 • Häitteni aikana (~ aikaan) - lor mea mariajo
 • Se tapahtui lähtöni jälkeen. - To eventis pos mea departo.
 • Hän tuli kahdeksan ja kymmenen välissä aamulla. - El venis inter ok e dek matine.
 • Hän käveli ystäviensä kanssa. - Il promenas kun amiki.
 • Se ei ole sallittu(a) lain mukaan. - To ne esas permisata segun la lego.
 • Minä tärisen, en pelon vaan kylmän takia. - Me tremas, ne pro timo, ma pro koldeso.
 • Multafunciona genetivo:
 • Normannien Englannin valloituksen tekivät Ranskan kuninkaiden kanssa kilpailevat Normandian herttuat. - La konquesto di Anglia da la Normandi igis la duki di Normandia rivala kun la reji di Francia.
 • Petruksen (tämän) kirjeen lähettäminen Johannekselle aiheutti sen epäsovun, joka nyt vallitsee heidän välillään. - La sendo di ta letro da Petrus a Ioannes efektigis la deskonkordo qua nun regnas inter li.

Partitivo

redaktar
 • Formo: -ta, a, -tä, ä; (pl.) -ita, -itä, -ja, -jä
 • Objekto di la nefinanta ago:
 • Tyttö lukee kirjaa. - La puerino lektas la libro.
 • Poika ei lue kirjaa. - La puerulo ne lektas libro.
 • Moni kirjoittaja työsti tätä kirjaa. - Plura autori laboris ica libro. = Ica libro laboresis da plura autori.
 • Ajatella tulevaisuutta - pensar a la futuro.
 • Mitä varten Te haluatte rahaa? - Por quo vu volas havar pekunio?
 • Mies toi jalasta ja lasta Toijalasta - Viro portis baskulilo e filio de Toijala.
 • Alonge ula voyo:
 • Menkää pensasaidan vartta (pitkin) ja Te löydätte vuokkoja jalkojenne edestä. - Irez alonge la hego e vu trovas ye lua pedo multa violi.
 • Kuljetaan joen poikki kahlaamoa (pitkin) tai sen yli siltaa (pitkin). - On pasas tra la rivero per vadeyo e trans olu per ponto.
 • Chefa vorto di postpozicioni:
 • Minä en voisi elää ilman sinua. - Me ne povus vivar sen tu.
 • Ennen vuotta 2012 - til la yaro 2012 exkluzite.
 • Hän syö ennen lähtöään ~ lähtemisän. - Il manjas ante departar (~ sua departo).
 • Kun vorti di materio:
 • metri (~ metrin verran) verkaa - un metro de drapo.
 • kuppi (~ kupillinen) kahvia - taso de kafeo.
 • täynnä viiniä (~ viinistä) - plena de vino.
 • pullo viiniä (= viinipullo) - botelo de vino.
 • vähän sanoja - poka vorti.
 • paljon ihmisiä - multa homi.
 • kuinka paljon kutsuttuja? - quanta invititi?
 • Existo:
 • Leijonan kanssa oleminen on vaarallista. - Restar kun leono esas danjeroza.
 • Kauzo:
 • Pakenin halliin alkavaa sadetta. (Pakenin halliin sadetta, joka alkoi sataa.) - Me refujis sub la hangaro pro la pluvo qua faleskis.
 • Ago pos altra ago:
 • Hän laulaa juotuaan (~ juomisen jälkeen). - Il kantas pos drinkar (~ drinko).
 • Formo: -na, -nä, (pl.) -ina, -inä
 • Existo en loko:
 • Hän asuu melko kaukana (täältä). - Il habitas pasable for hike.
 • Älkää olko niin kaukana meistä vaan tulkaa lähelle (meitä). - Ne restez tale for ni, ma venez proxim ni.
 • Existo temporala di subjekto:
 • Hän on ollut sairaana kolme viikkoa. - El esas malada de tri semani.
 • Ne viisi vuotta, joiden aikana hän hallitsi siirtomaata olivat sen menestyksekkäimmät. - La kin yari dum qui il guvernis la kolonio esis le maxim prosperanta por olu.
 • Existo temporala di objekto:
 • Minkälaisina määri myytte nämä kukat? - Po quante vu vendas ta flori?


Translativo

redaktar
 • Formo: -ksi, -kse-, (pl.) -iksi, -ikse-
 • Diveno:
 • Se inhottava teko pantiin hänen syykseen. - On imputis ad ilu ta ago abomininda.
 • Skopo dil ago:
 • Syödään elääkseen, ei eletä syödäkseen. - On manjas por vivor, on ne vivas por manjor.
 • Miksi sinä itket? Koska Petrus löi minua. - Pro quo tu ploras? Pro ke Petrus batis me.
 • Preciza tempo-periodo:
 • Tämä lehti tilataan 12 eurolla vuodeksi. - On abonas ta revuo po dek e du euri yare (~ por yaro).
 • Tämä eläin voi lähteä vedestä lyhyeksi ajaksi. - Ta animalo povas livar la aquo dum kurta periodi.
 • Exter, ultre:
 • Tämän lain lisäksi ei ole olemassa muita (lakeja). - Exter ta legi ne existas altri.
 • Äidinkieleni lisäksi osaan saksaa. - Ultre mea matrala linguo, me savas la Germana.

Inesivo

redaktar
 • Formo: -ssa, -ssä, (pl.) -issa, -issä
 • Existo, ago en loko:
 • Hän kävelee huoneessa. - Il marchas en la chambro.
 • kadunkulmassa - en (~ ye) l' angulo di la strado.
 • kymmenennen kilometrin päässä - en (~ ye) la dekesma kilometro.
 • Englannissa kulkuneuvot kulkevat vasemmalla, Ranskassa oikealla. - Che la Angli la veturi pasas sinistre e che la Franci dextre.
 • Hän nukkui konsertissa (= konsertin aikana). - Il dormis dum la koncerto.
 • Hän oli poissa kolme vuotta. - Il esis absenta dum tri yari.
 • Artikkelia käytetään substantiivin edessä (= edellä) idossa harvemmin kuin ranskassa. - La artiklo uzesas avan la substantivo min ofte en Ido kam en la Franca.
 • Olla viiden kilometrin päässä - Distar per kin km.
 • Hän sanoi sen Teidän edessänne. - Il dicis to avan vu.
 • Temo:
 • Hän on hyvin oppinut (“opetettu”) historiassa. - Il esas tre erudita pri historio.
 • Existo en cirkonstanco:
 • Hän on kuumeessa. (“Hän on sairas kuumeen takia.”) - El esas malada pro (~ de) febro.
 • Existo en tempo:
 • Se tapahtui minun ollessani noin 20-vuotias. - To eventis cirkum mea duadekesma yaro.
 • Hän oli sairas lapsuudessaan. - El esis malada dum sua infanteso.
 • Hän sanoi sen Teidän vanhempienne läsnäollessa. - Il dicis to koram vua genitori.
 • Kontakto kun surfaco:
 • Väliseinissä riippui piirroksia ja maalauksia. - An la parieti pendis desegnuri e pikturi.
 • Pöydässä on lautanen - Sur la tablo esas plado.

Elativo

redaktar
 • Formo: -sta, -stä, (pl.) -ista, -istä
 • Ek / de ula loko:
 • Koira hyppäsi tynnyristä. - La hundo saltis ek la barelo.
 • Hän tuli kahvilasta. - El iris ek la kafeerio.
 • Mistä Te tuotte tämän? - Minun talostani. - De ube vu adportas ico? - De mea domo.
 • Persikka on tuotu Persiasta. - La persiko esas importacita de Persia.
 • Juna Pariisista Lyoniin. - La treno de Paris a Lyon.
 • Tra ula loko:
 • Karkasin ikkunasta. - Me eskapis tra la fenestro.
 • Tulin ovesta. - Me venis tra la pordo.
 • De(pos) ula tempo:
 • Syntymästään asti hän osoitti äärimmäistä tunteikkuutta. - De lua nasko il sempre montris extrema sentemeso.
 • Hänellä oli ankara tuhkarokko, kolme vuotta sitten, ja siitä lähtien hän on ollut hyvin heikko. El havis grava morbilo, tri yari ante nun, e de lore el restis tre febla.
 • maanantaista torstaihin - de lundio til jovdio.
 • Relato (sen movado):
 • Se ei riipu minusta. - To ne dependas de me.
 • Minua särkee päästä. - Me doloras ye la kapo.
 • Mies otti kiinni naista vyötäröstä. - Il prenis elu ye la tayo.
 • Hän pyydysti hevosen lassolla kiinni kaulasta. - Il kaptis la kavalo per lazo ye la kolo.
 • Alkoholismi ei muodostu itsensä juovuttamisesta, vaan alkoholin tavanmukaisesta juomisesta. - La alkoholismo konsistas ne en la ebriigar su, ma en la drinkar kustume alkoholo.
 • Kauzo:
 • Minä kärsin migreenistä (~ migreenin takia). - Me sufras de (~ pro) migreno.
 • Minä maksoin 40 000 euroa talosta. - Me pagis quaradek mil euri po la domo.
 • Silmä silmästä, hammas hampaasta. - Okulo po okulo, dento po dento.
 • Hän toimii niin mustasukkaisuudesta. - El agas tale pro jaluzeso.
 • De ula origino, materialo:
 • vaasi kullasta (= kultavaasi) - vazo ek oro.
 • kivestä tehty talo (= kivitalo) - domo konstruktita ek petro.
 • pullo lasista (= lasipullo) - botelo ek vitro.
 • Mitä (~ minkä) Te teette tästä? - Quon vu facas ek ico?
 • Ula ek uli:
 • kuusi kymmenestä - sis ek dek.
 • rikkain kaikista - la maxim richa ek omni.
 • Temo:
 • Kertokaa meille kansainvälisestä kielestä ja matkoistanne. - Parolez a ni pri la linguo internaciona e pri vua voyaji.
 • Vice, por ulo, ulu, ula:
 • Äänestättekö ehdotuksen puolesta vai sitä vastaan? - Ka vu votas por o kontre la propozo?
 • Hän puhui puheenjohtajan puolesta. - Il parolis vice la prezidero.
 • Koska puheenjohtaja oli poissa, minä puhuin hänen sijastaan. - Pro ke la prezidero esis absenta, me parolis vice (lu).

Ilativo

redaktar
 • Formo: -(finala vokalo)n, -hin, -seen, (pl.) -siin
 • Aden ula loko:
 • Lapsi meni puutarhaan. - L’ infanto iris aden la gardeno.
 • Menin huoneeseen. - Me eniris la chambro. = Me iris en la chambro.
 • Älkää kävelkö meren rantaan, jos ette halua kastella jalkojanne. - Ne marchez an la maro se vu ne volas humidigar vua pedi.
 • Hän asettui meidän kahden väliin. - Il pozis su inter ni du.
 • Calais’sta Doveriin - de Calais til Dover.
 • Hän upotti miekkansa miehen rintaan. - Il sinkis sua espado tra ilua pektoro.
 • Kontakto ad ula surfaco:
 • Älkää olko vain pöydän luona, vaan istukaa pöytään. - Ne restez nur apud la tablo, ma sideskez an lu.
 • Minä istutin muutamia kukkapensaita talon viereen. - Me plantacigis kelka florarbusti proxim la domo.
 • Ottakaa seinällä makaavat tikkaat ja tukekaa ne seinään. - Prenez la skalo qua jacas apud la muro ed apogez ol an lu.
 • Istuutukaa viereeni. - Sideskez apud me.
 • Koira hyökkäsi kimppuuni. La hundo atakis me.
 • De ula tempala momento:
 • Minä olen tiennyt sen pitkään. - Me savas to de longe.
 • Me emme nähneet heitä vuoteen. - Ni ne vidis li de un yaro.
 • Ihmiset ovat tasa-arvoisia vain syntymänsä ja kuolemansa aikaan. - La homi esas egala nur lor sua nasko e lor sua morto.
 • Odottakaa paluuseeni (asti). - Vartez til mea retroveno.
 • maanantaista torstaihin - de lundio til jovdio.
 • vuoden 2012 loppuun asti - til la yaro 2012 inkluzite,
 • Kontre:
 • Äänestättekö ehdotuksen puolesta vai sitä vastaan? - Ka vu votas por o kontre la propozo?
 • Espanjalaiset taistelivat pitkään maureja vastaan. - La Hispani kombatis longe kontre la Mauri.
 • Talo on suojattu pohjoistuulta vastaan. - La domo esas shirmata kontre la nordal vento.
 • Vice:
 • Hän leikkii työnteon sijaan. - Il ludas vice laborar.
 • Kauzo:
 • He kuolivat yksittäin nälkään (~ nälän takia). - Li mortis single de (~ pro) hungro.
 • Relato (sen movemento):
 • rakkaus jumalaan - la amo a Deo.
 • olla arvovaltaa lakimiehiin - havar autoritato sur judiciisti.
 • olla oikeus kruunuun - havar yuri sur la krono.
 • Älkää sekoittako kiiltomatoa lyhtyyn. - Ne konfundez lampiro a lanterno.
 • Hänen ikkunansa ovat meidän (ikkunoita) vastaan (~ vastapäätä). - Lua fenestri esas kontre la mei.
 • Ostin sikareita yhden euron kappalehintaan (~ yhdellä eurolla kappale). - Me kompris sigari po un euro single.
 • Vaihdoin polkupyöräni yhteen uudempaan. - Me kambiis mea biciklo po un plu nova.
 • Minulla ei ole mitään kirjoittamiseen, ei lyijykynää, ei värikynää. - Me havas nulo por skribar, nek plumo, nek krayono.

Adesivo

redaktar
 • Formo: -lla, -llä, (pl.) -illa, -illä
 • An, sur ula loko:
 • Kaupunki on joella, joka kastelee sen muureja. - La urbo stacas an la rivero, qua humidigas lua muri.
 • Minä pidän parempana asua talossa, joka sijaitsee vuoren luona tai jopa vuorella. - Me preferas lojar en domo situita an monto o mem sur monto.
 • Kuka seisoo portin luona, seinällä? - Qua stacas apud la pordo, an la muro?
 • Tiedän asian hyvin varmasti, sillä kaikki tapahtui, kun olin paikalla. - Me savas lafero tre certe, nam omno eventis koram me.
 • Hän asuu muualla (”tämän ulkopuolella”), vanhempiensa luona. - Il habitas exter hike, che sua gepatri.
 • kilpailun ulkopuolella - exter konkurso.
 • Kuka laskisi tähdet, jotka loistavat taivaalla yläpuolellamme? - Qua nombrizos la steli qui brilas en la cielo super ni?
 • Laivat kuljettavat valtamerellä ihmisiä ja tavaroita. - La navi vehigas sur loceano homi e vari.
 • Ula loko per postpoziciono:
 • Kissa nukkuu pöydän alla. - La kato dormas sub la tablo.
 • Lokkeja lentää meren yllä. - La muevi flugas super la maro.
 • Tuuli työnsi lentokonetta meren yllä. - La vento pulsis laeroplano super la maro.
 • Tempo (kande?):
 • Keväällä puut kukkivat. - En printempo larbori florifas.
 • Päivällä hän nukkuu. - En la jorno il dormas.
 • keskipäivällä - ye dimezo.
 • viime kerralla - ye la lasta foyo.
 • Utensilo, moyeno (videz anke sufixo .ag):
 • kirjoittaa kynällä - skribar per plumo.
 • tappaa nälällä - mortigar per hungro.
 • suostutella hyvällä - persuadar per dolceso.
 • Hän tappoi itsensä revolverilla - il suocidis per revolvero.
 • Te peitätte sokerijuurikaskasat oljilla. - Vu kovros la amasi de betravi per palio.
 • Minä ostin 10 sikaria eurolla. - Me kompris dek sigari po un euro.
 • Hän maksoi maineen elämällään. - Il pagis la glorio po sua vivo.
 • Minä puolustan tätä asiaa jopa verelläni. - Me defensus ta afero mem po mea sango.
 • Te teette hänelle kunniaa keskustelemalla hänen kanssaan. - Vu facas ad ilu troa honoro per diskutar (~ vua diskuto) kun ilu.

Ablativo

redaktar
 • Formo: -lta, -ltä, (pl.) -ilta, -iltä
 • De ula loko:
 • Koira hyppäsi tynnyriltä. - La hundo saltis de la barelo.
 • Päältä ja alta, joka puolelta tihkuu vettä. - De supre e de infre, de omna lateri exudas aquo.
 • De ula loko per postpoziciono:
 • Hiiri hyppäsi pöydän alta kiven alle. - La muso saltis desub la tablo adsub la lito.
 • Kiven alta se pakeni takkaan. - Desub la lito ol fugis aden la kameno.
 • De posedo di ulu:
 • Tämä jalokivi on (tulee) äidiltäni. - Ta juvelo venas de mea matro.
 • Sain tuon kirjan Aleksanterilta. - Me recevis ta libro de Alexander.
 • Tuo tavara on ostettu minulta. - Ta varo esis komprata de me.
 • Isäni on ostanut tuon hevosen ystävältäni. (”Tuo hevonen on isäni ostama minun ystävältäni.”) - Ta kavalo esis komprata da mea patro de mea amiko.
 • Ostin tämän taskusanakirjan Pitmanilta Lontoossa. - Me kompris ta poshlexiko che Pitman en London.

Alativo

redaktar
 • Formo: -lle, (pl.) -ille
 • Adsur / adche ula loko:
 • Minä menen joelle. - Me iras a la rivero.
 • Kissa hyppäsi pöydälle. - La kato saltis adsur la tablo.
 • Kuka liimasi ilmoituksen portille, nimilappumme viereen? - Qua glutinis afisho an la pordo, apud nia nomal plako?
 • Menkää äkkiä lääkärille. - Irez quik che la mediko.
 • Ad ula loko per postpoziciono:
 • Hiiri hyppäsi pöydän alta kiven alle. - La muso saltis desub la tablo adsub la lito.
 • Hiiri juoksi kaapin alle. - La muso kuris (ad)sub la armoro.
 • Tuuli työnsi lentokonetta meren ylle. - La vento pulsis l’aeroplano adsuper la maro.
 • Joelle asti maaperä on sopivan kuiva, mutta sen takana maaperä on soinen. - Cis la rivero la tereno esas pasabla sika, ma trans olu la tereno esas marshoza.
 • Tulkaa aidalle asti, (sitten) juttelemme helpommin. - Venez cis la hego, ni konversos plu facile.
 • Tulkaa rajalle (saakka). - Ni irez til la frontiero.
 • A posedo di ulu:
 • Minä lähetän sen ystävälle. - Me sendas to ad amiko.
 • Henrikus antoi minulle paljon kukkia. - Henrikus donis a me multa flori.
 • Tämä kirjepaperi on sinulle. - Ica letropapero esas por tu.
 • Hän teki äidilleen, ei kuten lapsi, vaan kuten vihollinen. - El agis a sua matro, ne quale filio, ma quale enemiko.
 • Ostin leluja lapsilleni. - Me kompris ludili por mea infanti.
 • Tuo lipas torille ja tuoli pastorille! - Portez kesteto a bazaro e stulo por pastoro! (torille = loko)
 • Relato (sen movemento):
 • Kenelle hän puhuu? - A qua ilu parolas?
 • Por ula uzo:
 • pullo öljylle (= öljypullo) - botelo por oleo.

Abesivo

redaktar
 • Formo: -tta, -ttä, (pl.) -itta, -ittä
 • Malgre (ula kauzo):
 • Hän onnistui kaikista vastuksista huolimatta. - Il sucesis malgre omna obstakli.
 • Hän lähti äitinsä käskystä huolimatta. - Il departis malgre (la impero di) sua matro.
 • En voi olla nukkumatta. - Me ne povas karear dormo.

Komitativo

redaktar
 • Formo: -ine-
 • Kun ulo, ulu:
 • Johtaja tuli vaimoineen. - La chefo venis kun sua spozino.
 • Hän kaatui laukkuineen. - Ilu falis kun sua kofro (kofri).

Instruktivo

redaktar
 • Formo: -(i)n
 • Per / kun ulo:
 • Hän näki onnettomuuden omin silmin. - El vidis l’ acidento per sua propra okuli.

Prolativo

redaktar
 • Formo: -tse
 • Per ula moyeno:
 • lähettää postitse - sendar per posto.