Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti P

Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (P).

Page layoutRedaktar

Kar Artomo,
Page layout esas paginigo, paginedi od altro? Fafnir 06:18, 30 di mayo 2010 (UTC)

Meaopinione “paginigo” esas uzebla kom akto de “paginigar” (= igar pagino). La rezulto esas “paginiguro”. Anke “paginala situado / pozado / dizigno” esas komprenebla, ka ne? Artomo 09:13, 30 di mayo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 22:00, 1 di junio 2010 (UTC)

Painting materials (Kategorio)Redaktar

kar Artomo,
Category:Painting materials es Induturo? Fafnir 20:30, 1 di julio 2009 (UTC)

Ka "induto-materii", o per sufixi: "indut.iz.ivi" ? - Artomo 05:48, 2 di julio 2009 (UTC)
Danko Kategorio:Indutizivi. Fafnir 19:40, 2 di julio 2009 (UTC)

Palado e paladioRedaktar

kar Artomo,
palladium: (statue and fig.) paladio; (chem.) palado?

En l' Ido-Angla parto (en la sama situo) "palado" esas kun asterisko (*), ed en Wikipedio esas "paladio". Do forsan nur "paladio" esas uzebla. Artomo 07:22, 25 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 18:49, 25 di novembro 2009 (UTC)

palestroRedaktar

Kar Artomo,
Puesch indikas "exerci korpala" ma Palaestra esas exerceyo? Fafnir 16:48, 17 di septembro 2010 (UTC)

Yes, palestro esas loko, skolo, do la sufixo -ey- esas bona. Artomo 12:28, 18 di septembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:49, 19 di septembro 2010 (UTC)

pan-, all- ed omni-Redaktar

kar Artomo,
pan- en l'angla wiktionario es omni? pro tradukar Pan_American_Games. Fafnir 00:27, 10 di novembro 2009 (UTC)

“pan-“ esas Grekiana vorto. Ol uzesas ex. en panteismo ma ne kom prefixo, e la radiko esas “panteism”, quankam esus tre facila dividar “pan.te.ism.o”. Pro to me pensas ke ne esas en Ido posibla skribar “Pan-Amerikana Ludi”. Quon tu pensas pri Tot-Amerikala Ludi? (Me reale intencas “Amerikala”, ne “Amerikana”.) Artomo 07:04, 10 di novembro 2009 (UTC)

Pan-Amerikala LudiRedaktar

Saluto e danko, Artomo! Me skribos "Pan-Amerikala Ludi" (semblas tre bona). When I finish the article - I hope that it will be good - I'll also need your help (thanks also for your corrections on w:gimnastiko).
I also need your help to erase two vandalisms w:Ekonomio di Anglia‎ and w:Animala farmo (both written with nonsenses). By the way, "Animal-Farmeyo" is more correct than "Animala farmo", isn't it?
Amikale, Joao Xavier 07:35, 12 di novembro 2009 (UTC)

Quon tu pensas pri “animal-farmerio” vice “animal-farmeyo”. Sufixo .ey signifikas nur loko, .eri signifikas anke ula aktiveso en ca loko. (La radoto en “Animala farmo” semblis mea matrala linguo!) Artomo 08:49, 12 di novembro 2009 (UTC)

Saluto, Artomo! Me kreis w:Tot-Amerikala Ludi. Quale vu pensas?
Considering the same structure of the text, it must be "Olimpiala Ludi", isn't it? For example, the name of an article would be: "Olimpiala Ludi en Beijing, 2008" (emphasizing first the "Olympic Games" then the city, and finally the year. Considering both aesthetics and grammar correctness, what do you think?
Best regards / amikale, Joao Xavier 13:24, 12 di novembro 2009 (UTC)

O.K. Me ja vizitis :) Artomo 11:12, 13 di novembro 2009 (UTC)

panifisto, pan-vendisto vice bakeroRedaktar

kara amiko,
dico ad ido-france indikas per la franca "boulanger" pan-vendisto ma per l'angla "baker" bak-anto, -ero, -isto. Fafnir 07:33, 31 di marto 2009 (UTC)

Me ne volas komentar to quo esas skribita en la Franca e l’ Angla vortari. Ma en Ido me klare trovas diferi inter ca vorti:
  • panifisto = ulu quo produktas pani, mem sen bakante ipsa, ulu quo posedas paniferio (anke: bakisto = quo ipsa bakas).
  • panvendisto = ulu quo vendas profesionale pani en venderio; pani bakesas ibe od en altra loko.
  • bakero = ulu quo havas kustumo bakar pani, ne profesionale ma pro l’ amo di bakado por su ipsa.
  • bakanto = prezenta participo (kom substantivo) de verbo bakar. - Artomo 12:04, 31 di marto 2009 (UTC)

pangramRedaktar

kara amiko,
Pangram], ma Ĉiuliteraĵo en esperanto, quale en Ido? Fafnir 20:27, 5 di februaro 2009 (UTC)

Me ne esas certa, ma me inventis "tot-literajo" (segun Esperanto), "tot-literarajo" (kun ar-sufixo), e "tot-alfabetajo" (de "alfabeto"). - Artomo 10:06, 6 di februaro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 19:05, 6 di februaro 2009 (UTC)

pankracoRedaktar

Kar Artomo,
En Rusa esas pancrase do en latina alfabeto. Fafnir 03:14, 11 di oktobro 2011 (UTC)

Me trovis en un Rusa pagino "панкрейс". Artomo 08:03, 11 di oktobro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 20:30, 11 di oktobro 2011 (UTC)

parafalo o parashuto?Redaktar

kar Artomo,
Per "parachute" esas parafalo o parashuto? Fafnir 03:47, 7 di februaro 2010 (UTC)

Forsan li esas sinonimi, ma morfologio segun Idala principi esas para.fal.o e parashut.o . Artomo 08:12, 7 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:03, 7 di februaro 2010 (UTC)

paranormalRedaktar

kar Artomo,
paranormal es paranormala e paranormalo? Fafnir 00:03, 8 di junio 2009 (UTC)

Existas anke parto (ne prefixo) en vorti, qua signifikas “kontre”, ma ca parto apartenas a radiko, ex. parapluvo, parasuno, paravintro, parashoko. Do se on uzas (adj.) “paranormala”, (subst.) “paranormalo”, la radiko esas “paranormal”. - Artomo 05:39, 8 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 07:22, 9 di junio 2009 (UTC)

Parasitic animals (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Parasitic animals esas Parazit animali? Fafnir 20:38, 4 di januaro 2011 (UTC)

Sur-kategorio (majoro ?) esas “paraziti” (= substantivo), e sub-kategorii havas adjektivi “parazit(a) animali”, “parazit(a) insekti”, “parazita planti”. Ka ne? Artomo 08:51, 5 di januaro 2011 (UTC)

Parts of a day (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Parts of a day esas dioperiodo? Fafnir 08:51, 7 di februaro 2011 (UTC)

Pro quo ne un ek ici: "dioparti", "diala parti", "parti di dio". Meaopinione "dioperiodo" esas nur periodo di 24 hori. Artomo 09:15, 7 di februaro 2011 (UTC)
Che Pesch vespero indikas periodo (ube en ta vorto ne indikas nur 24 hori adminime). Fafnir 22:40, 8 di februaro 2011 (UTC)
Pesch dicas pri vespero: "la parto finala di la jorno-periodo", e pri jorno: "klareso quan Suno produktas sur Tero". Do "jorno" esas "parto di dio", qua esas 24 hori. Periodo esas, segun Pesch, "Tempo-quanto dum qua kozo parkuras la fazi di sua duro", do jornoperiodo esas parto di dioperiodo. Tu volas havar kategorio por la parti, ne por la tota periodo, ka ne? Artomo 08:04, 9 di februaro 2011 (UTC)
Yes, danko. Fafnir 21:14, 9 di februaro 2011 (UTC)

Pasta (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Pasta esas pasto o nutro-pasto (od altro)? Fafnir 17:11, 18 di julio 2010 (UTC)

La kozo semblas komplexa. L’Italiana pasto = repasto, e l’Italiana impasto = pasto. Ka “pastala manjaji” o “pastala nutraji” aptesas? O ka ni uzas “pasta” kom citita vorto, pro ke “pasta-manjaji” esas nuna mondo famoza o konocata? Artomo 17:30, 18 di julio 2010 (UTC)
citita vorto me semblas bone. Fafnir 04:00, 19 di julio 2010 (UTC)

patrimonio ed heredajoRedaktar

Kar Artomo,
Puesh indikas per patrimonio semantiko ke me semblas per heredajo? Fafnir 05:22, 28 di septembro 2010 (UTC)

Me pensas ke heredajo povas esar anke abstrakta, ex. “kulturala heredajo”. Patromonio esas konkreta, originale domeno (domo + agri + gardeno) qua “transposedigesas” de patro a filio. Artomo 08:24, 28 di septembro 2010 (UTC)
per patrimonio (ne patromonio) ka “transposedigesas” de patro a filio ma nur konkreta, originale domeno? Fafnir 21:00, 28 di septembro 2010 (UTC)
Ups, eroreto! I ed O esas vicine en la klavaro! – Esas posibla uzar vorti kun konkreta referato anke abstrakte, ka ne? Pro quo patrimonio ne esus unesme domeno, pose pekunio, plu pose kustumo? Quankam on mustas sempre savar, e savigar a lektanto, tala chanjo di semantiko en texto. Artomo 07:58, 29 di septembro 2010 (UTC)

Pavements (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Pavements esas pavaro? Fafnir 21:00, 28 di septembro 2010 (UTC)

Se pavo esas ex. stono, "pavements" povas esas pavizuri. Pavaro esas nur kolekto di stoni pavala. Ma se la voyo esas kovrita per asfalto? Ka ni bezonas plu generala expresuro? Survoya kovrili / kovrizuri? Artomo 08:10, 29 di septembro 2010 (UTC)
kun "voyo" ante? ka kovrili o kovrizuri pluse? Fafnir 18:54, 29 di septembro 2010 (UTC)
Pardonez, ka tu povas questionar plu exakte? Artomo 08:11, 30 di septembro 2010 (UTC)
me sugestas voyokovrili o voyokovrizuri, anke qua tu preferas? Fafnir 20:11, 30 di septembro 2010 (UTC)
Maxim kurta esas ofte maxim bona, do me preferas "voyokovrili". Artomo 07:20, 1 di oktobro 2010 (UTC)

pediatrics - pediatricianRedaktar

kar Artomo
pediatrics es pediatrio e pediatrician es pediatristo? Fafnir 01:40, 12 di junio 2009 (UTC)

Yes, "pediatrio", ma radiko esas "pediatri", do "pediatriisto". Artomo 06:16, 12 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 22:25, 12 di junio 2009 (UTC)

performing artsRedaktar

kara amiko,
performing arts es spektakl-arto? Fafnir 08:07, 13 di februaro 2009 (UTC)

En muziko on recitas o pleas, en teatro on reprezentas o pleas, en retoriko (ed tala) on expresas o deklamas. Plu generale on prizentas o demonstras ulo per ex. artala akto o statuo, ka ne? Me ne savas, forsan “performing art” esas demonstranta arto o prizentanta arto. Me pensas ke “spektakl-arto” esas konektita nur a teatro. - Artomo 08:33, 13 di februaro 2009 (UTC)
anke existas Performance_art forsan povas tu questionar ULI? (la precipua punto es vivanta arto en opozeso relate registragita o statikala arto (la franca versiono : "art du spectacle" e "spectacle vivant")? Fafnir 23:13, 13 di februaro 2009 (UTC)

périodeRedaktar

Kar Artomo,
période havas multa sensi ma nur femina artiklo. Fafnir 02:25, 15 di decembro 2010 (UTC)

Quale tu savas, me ne savas la Franciana linguo. Me povas helpar nur teknikale. Artomo 08:50, 15 di decembro 2010 (UTC)
Me efacas "un" e ta pagino bezonas revizo. Fafnir 22:13, 15 di decembro 2010 (UTC)

personalizeRedaktar

kara amiko,
personalize esas en Ido personalizar? Fafnir 06:30, 5 di februaro 2009 (UTC)

On povas ex. personalizar teatrajo i.e. donar roli en teatro a pleisti. - Artomo 10:28, 5 di februaro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 19:27, 5 di februaro 2009 (UTC)

pesto ed infectious diseaseRedaktar

Kar Artomo,
Pest ridirektas ad infectious disease, do quale nomar la pagino en wikipedio? Fafnir 03:00, 4 di oktobro 2010 (UTC)

En nia Wikipedio ne bezonesas ridirektar "pesto" (= morbo) altraloke. Nur la cinemofilmi, loki edc. kun nomo "Pest" esas homonima e ne-chanjenda, e bezonas (bezonos) explikanta pagino pri la homonimeso. Artomo 08:52, 4 di oktobro 2010 (UTC)

petroleum productRedaktar

kar Artomo,
petroleum product es petrola produkto? Fafnir 18:14, 21 di junio 2009 (UTC)

Forsan kune: petrol(o-)produkto. - Artomo 05:57, 22 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 06:30, 22 di junio 2009 (UTC)

Philosophical schools and traditions (Category)Redaktar

Category:Philosophical schools and traditions esas filozofiala tendenci? Fafnir 22:15, 12 di aprilo 2010 (UTC)

Me pensas ke on povas uzar la vorti skolo e tradiciono, do "Filozofiala skoli e tradicioni". (Cafoye ni imitez l’Angliana.) Artomo 07:39, 13 di aprilo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:39, 13 di aprilo 2010 (UTC)

Philosophy of life (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Philosophy of life esas Vivofilosofio? Fafnir 19:55, 9 di septembro 2010 (UTC)

Chiao! Me preferus hike “Filozofio di vivo”. Me pensas ke “vivofilozofio” mankas explicita relato di genetiveso. En l’Angla Wikio esas anke altra subkategorii simila: “filosofio di amo / muziko / religio / cienco / sexualeso”. Por me ex. “filozofio di muziko” ne esas sama kam “muzikala filosofio” quankam ex. “hundo di blindo” samesas “blindala hundo”. Artomo 08:37, 10 di septembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:55, 11 di septembro 2010 (UTC)

Photographic chemicals (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Photographic chemicals esas Kemiaji fotografala? Fafnir 22:53, 10 di agosto 2011 (UTC)

Segun l'expliki wikivortala: "kemi-aj-o" = kozo facita ek kemio (?), o posedanta la karaktero di kemio – "kemi-al-o" = quo relatas kemio, apartenas a kemio. Se ni havas ex. originalo, liberalo, labialo, anke "kemialo" esas posibla, ka ne? Do "fotografala kemiali". Artomo 10:33, 11 di agosto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:49, 11 di agosto 2011 (UTC)

Photographic techniques (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Photographic techniques esas Fotografala tekniki? Fafnir 04:51, 15 di agosto 2011 (UTC)

Yes :) Artomo 09:57, 15 di agosto 2011 (UTC)

Physical restraint (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Physical restraint esas korpala reteneso? Fafnir 19:16, 22 di julio 2010 (UTC)

Tre stranja domeno a me. Me ne trovas altra respondo, forsan plu kurte "korpala reteno". Artomo 13:23, 24 di julio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 00:15, 25 di julio 2010 (UTC)

phytopathologyRedaktar

kar Artomo,
phytopathology esas fitopatologio? Fafnir 06:04, 19 di marto 2010 (UTC)

Me ne trovas ula altra vorto kun la prefixo "fito- / phyto- / fyto-", ma semblas ke "fito-" esus apta segun l’internaciona uzado. Forsan “fitopatologio” esas prizentebla. Artomo 08:30, 19 di marto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:25, 25 di marto 2010 (UTC)

PicklingRedaktar

Kar Artomo,
Hike havas piklo. Pickling esas piklado? Fafnir 19:06, 5 di oktobro 2010 (UTC)

La problemo kun “pickling” koncernas nur l’Angla linguo. En Ido “piklo” esas substantivo, “piklado” ne esas segun l'Idala vortifo. Artomo 07:12, 6 di oktobro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 07:17, 9 di oktobro 2010 (UTC)

pictogramRedaktar

kar Artomo,
Pictogram es piktogramo? Fafnir 06:50, 21 di aprilo 2009 (UTC)

Yes, me kredas ke la fonto-lingui suportas “piktogramo” por Ido, quankam me ne esas certa pri l’ oficialeso. Anke la fenomeno ipsa, l' uzo di piktogrami, povas esar “piktografio”. Artomo 09:25, 21 di aprilo 2009 (UTC)

pikakirjoittajaRedaktar

Kar Artomo,
duesma senco: Pikakirjoittaja_(hyönteinen) Fafnir (talk) 06:04, 14 di septembro 2012 (UTC)

Yes, tu esas justa, ma forsan ol ne esas importanta. Mustas esar experto (biologo) pro konocar tala insekto en naturo. --Arto (talk) 07:21, 14 di septembro 2012 (UTC)

pinchRedaktar

Kar Artomo,
Dyer indicas "pinch: (act) pinc-(ad)o, (result) -uro; (quantity taken) -edo" ma me semblas esar "pinch: (act) pinch-(ad)o, (result) -uro; (quantity taken) -edo"? Fafnir (talk) 23:58, 10 di marto 2013 (UTC)

Yes, tu esas justa. --Arto (talk) 13:25, 11 di marto 2013 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 20:51, 11 di marto 2013 (UTC)

pipelineRedaktar

Saluto Artomo,
Me proposas fluido-konduktilo. Amikale. Fafnir 03:54, 7 di marto 2008 (UTC)

Desfacila rezolvendo. Ultre fluido on povas konduktar per tubo anke gaso, ka ne? Do anke gaso-konduktilo esus posibla. Forsan suficas fluido- / gaso-duktilo. Forsan on povas uzar tubo-vorto: (fluido- / gaso-)tubego. Ici esas nur propozaji, kande ni vartas plu bona savo pri vortoselekto. – Artomo 07:18, 7 di marto 2008 (UTC)
fluido esas amba gaso e liquido. Me preferas selektar la maxim kurta vorto do tubego me semblas bona. Fafnir 19:03, 7 di marto 2008 (UTC)

pistiloRedaktar

Esas amba en Angla pestle e pistil? Fafnir 19:03, 7 di marto 2008 (UTC)

Segun mea "Webster's" pestle esas instrumento por pisto e pistil esas uzata en botaniko. – Artomo 07:40, 8 di marto 2008 (UTC)

Pitch (music) (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Pitch (music) esas tono? Fafnir 00:03, 21 di januaro 2010 (UTC)

Yes, videz tono. Artomo 10:54, 21 di januaro 2010 (UTC)

platabendo e bendo plataRedaktar

kara amiko,
Plate-bande indikas du senci. Fafnir 06:58, 19 di marto 2009 (UTC)

Amba platabendo e bendo plata esas kategoriizita ad "arkitekturo". Kad ol helpas? – Artomo 12:24, 19 di marto 2009 (UTC)
uno es pri gardeno. Fafnir 19:24, 19 di marto 2009 (UTC)

playerRedaktar

Kar Artomo,
Player kam mashino esas pleilo? Fafnir 07:15, 18 di februaro 2012 (UTC)

Ka la pasabla verbo esus ludar e ne plear? La utensilo esus “ludilo”. --Artomo (talk) 09:44, 28 di februaro 2012 (UTC)
Kad kande esas uzita por nur muziko o vidilo (ipod), ludilo por iphone and ipad klaso? Fafnir (talk) 21:04, 28 di februaro 2012 (UTC)
La problemo venas de la vasta signifikaro di la Angla vorto “to play”. Ido esas plu exakta. Segun bezono on povas uzar diversa utensili kom ludilo, vidilo, askoltilo, (mesajo)sendilo, (mesajo)recevilo, (telefonilo)fotografilo, … Bezonesas ula supera nomo por omna funcioni utensilala. -- Artomo (talk) 09:02, 29 di februaro 2012 (UTC)

plendo o plendajoRedaktar

kar Artomo,
plainte indikas plendo ma grievance es plendajo? Fafnir 07:17, 23 di mayo 2009 (UTC)

Pri la Franciana vorto me dicas nulo ma grievance povas esas meaopinione "kauzo di plendo, plendindo, neyusteso". Artomo 12:13, 23 di mayo 2009 (UTC)
plendo existas o ne?Fafnir 23:10, 23 di mayo 2009 (UTC)
"plendo" esas simple "ago / akto di plendar". Artomo 06:29, 24 di mayo 2009 (UTC)

plombosilikato o plumbosilikatoRedaktar

Kar Artomo,
Me semblas esas plombosilikato. Fafnir (talk) 05:33, 5 di januaro 2016 (UTC)

Yes, eroro eventis. Tu ya ipsa povas korektigas :) --Arto (talk) 06:51, 5 di januaro 2016 (UTC)

Plu/plue/plua/pluo?Redaktar

Dear Arto,
in the sentence "Read more", how would "more" be in this case? "Lektez plua"? "Lektez plue"? Thanks, Malafaya 02:17, 23 di junio 2010 (UTC)

Lektez pluse! :) Artomo 17:50, 28 di junio 2010 (UTC)
Kompreneble! :) Danko! Malafaya 11:23, 1 di julio 2010 (UTC)

plumbing fixtureRedaktar

kar Artomo,
plumbing fixture (en franca "robinetterie") es robinetaro? Fafnir 04:53, 25 di mayo 2009 (UTC)

Ka "aquoduktilo", "aquorakilo"? - Artomo 06:41, 25 di mayo 2009 (UTC)
Danko, qua en wikipedio? Fafnir 18:24, 28 di mayo 2009 (UTC)
Semblas ke rakar esas specala verbo por liquidi, do "aquorakilo". Artomo 18:32, 28 di mayo 2009 (UTC)

pluralo di passerby esas passersbyRedaktar

Kar Artomo,
Nefacila kazo di pluralo en Angla. Fafnir (talk) 18:14, 11 di mayo 2012 (UTC)

Ka tu pensas, ke lo esas desfacilajo? : ) Ka tu povas kredar, ke en la Finlandana manuo esas käsi, ma manui esas kädet – ed lo esas tote segun la reguli la linguo, quale multa altra samatipa chanji inter soni. --Artomo (talk) 08:00, 12 di mayo 2012 (UTC)

podaderaRedaktar

Kar Artomo,
wikipedia ed Ido-France indikas por sécateur = plantocizo. Fafnir (talk) 04:18, 27 di mayo 2014 (UTC)

poliphaceticRedaktar

How do you say poliphacetic and implicitly in Ido? --31.205.21.204 12:26, 20 di agosto 2014 (UTC)

Hola Chabi (?). Mem la Angla Wiki ne savas la vorto poliphacetic. Me havas nula ideo pri la konteno, me teknikale ni povas chanjar aden formo polifacetikala. implicitly = implicite. --Arto (talk) 12:35, 20 di agosto 2014 (UTC)

pollination e pollinatorRedaktar

kar Artomo,
pollination es polenigo/polenigado? - pollinator es polenisto? Fafnir 07:57, 4 di mayo 2009 (UTC)

Me ne komprenas quon tu exakte bezonas, ma regardez la sufixi: poleno -> polen.izar -> polenizo, poleniz.ero. (Sufixo .ist signifikas profesiono.) Anke polen.ifar = produktar poleno, e polen.igar = igar poleno. Artomo 09:29, 4 di mayo 2009 (UTC)
Danko. me sugestas "ist" pro polenifar es la precipua ago di abelo. Fafnir 10:24, 4 di mayo 2009 (UTC)
Videz 2ma punto che .er - Artomo 10:59, 4 di mayo 2009 (UTC)

pornographeRedaktar

Kar Artomo,
tv5/org esas nur nomo. L'adjektivo esas pornographique. Fafnir (talk) 00:28, 30 di junio 2013 (UTC)

Kara amiko! Ankore la sama respondo. Me nur uzas la existanta Idala vortolisti, quin me trovas en la reto. Pri la Franciana me ne havas kompetenteso. Esez tu mea okuli relate la Franciana. --Arto (talk) 14:41, 30 di junio 2013 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 17:04, 30 di junio 2013 (UTC)

Portable buildings and shelters (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Portable buildings and shelters esas portebla imobli e shirmili? Fafnir 03:54, 16 di novembro 2011 (UTC)

Quan tu pensas pri "movebla konstrukturi e shirmili"? Artomo 11:10, 16 di novembro 2011 (UTC)
Yes, danko. Fafnir 23:14, 16 di novembro 2011 (UTC)

Portable media playersRedaktar

Kar Artomo,
Portable media players esas portebla medio ludili? Fafnir 08:53, 18 di februaro 2012 (UTC)

La granda tasko en Ido esas ankore la vortaro di la moderna utensili teknikala. Me timas sugestar ulo, pardonez me. --Artomo (talk) 09:51, 28 di februaro 2012 (UTC)
La problemo esas la vorto “media” quan on ne povas tradukar en Ido per “medio” pro lua altra signifiko. Anke la vasta signifiko di la Angla "to play" esas problemoza. --Artomo (talk) 09:06, 29 di februaro 2012 (UTC)

PortugalanaRedaktar

Portugalana: es substantivo od adjektivo? Malafaya 11:13, 29 di agosto 2011 (UTC)

Ipsa vorto "Portugalana" esas adjektivo, ma uzesas quaze subtantivo kande la vorto "linguo" omisesas de la sintagmo "Portugalana linguo". Artomo 12:34, 29 di agosto 2011 (UTC)

La prefixo pos-Redaktar

Es la prefixo pos traduko after-? Danke, Razorflame 23:38, 15 di julio 2013 (UTC)

Videz ca pagini: pos. e pos --Arto (talk) 14:38, 16 di julio 2013 (UTC)
La problemo es no esas a traduko Anglisa por pos.. Razorflame 00:06, 17 di julio 2013 (UTC)
Amba havas la sama signifo, ma segun l’Idala reguli altra esas prefixo ed altra esas prepoziciono. Presez "Quo ligas hike" che "pos." e tu recevas listo pri vorti. Existas multa moyeni expresar la prefixo en l’Angliana. --Arto (talk) 14:39, 17 di julio 2013 (UTC)
Could you say this in English as well? I'm having a little bit of issue in translating that into English :) Danke, Razorflame 21:54, 17 di julio 2013 (UTC)
I'll try. – Both have the same meaning but, by the rules of the Ido, the other is prefix and the other is proposition. Click "Quo ligas hike" at the page of "pos." and you get the list about the words. There are many ways to express (the prefix of Ido) in the English. (So you see how the words are translated into English, and you can collect the ways of the expressions.) --Arto (talk) 07:47, 18 di julio 2013 (UTC)
So pos. is the prefix?
Yes. Go to the page pos. and go to the category of prefixes. You’ll find there a lot of other prefixes. --Arto (talk) 19:06, 18 di julio 2013 (UTC)
Oh, I know there are plenty of prefixes. The reason I was asking all these questions is because the prefix pos- doesn't exist on the English Wiktionary, and I wanted to be sure it was a prefix before I added it :) Esas por la traduko por la prefixo pos., es after-, si? Razorflame 21:42, 18 di julio 2013 (UTC)

posdineo vs. posdineaRedaktar

Sorry, but I can't speak much Ido any longer. It's been about a year since I've last typed in Ido, so I don't remember much. Anyways, I'm guessing that the difference between the two, besides the noun/adjective is this:

posdineo is like a time after dinner whereas posdinea is the time after dinner, correct? Thanks, Razorflame 03:46, 13 di julio 2013 (UTC)

Razorflame, welcome back! The difference is that posdineo is noun and posdinea is adjective – nothing else. Dineo is "dinner", and posdineo is "the eating after the dinner". For exemple posdinea siesto is something like "siesta after dinner (after another dinner)". --Arto (talk) 09:50, 13 di julio 2013 (UTC)
Thanks. I was fairly certain that I knew these two words fairly well, but thanks for the clarification. I will again start to learn how to type in Ido again, but it will take some time. Also, thanks for the welcome back :) Razorflame 23:31, 15 di julio 2013 (UTC)

positions of authorityRedaktar

kar Artomo,
positions of authority es autoritat-oficiri? Fafnir 21:28, 9 di mayo 2009 (UTC)

Ka "autoritala standi"? - Artomo 16:36, 10 di mayo 2009 (UTC)
yes ma ne havas stando en position nek autoritala en authority? Fafnir 17:26, 10 di mayo 2009 (UTC)

poteletRedaktar

Kar Artomo,
difference between revisions ma esas eroro pro ke "repleta" = potelé. Fafnir (talk) 17:37, 5 di septembro 2012 (UTC)

Kara amiko, facez (sempre) bezonata korektigi! Mea savo ek la fontolingui esas sate bona nur pri la Angliana, la Germaniana e la Rusiana. Altra fontolinguala vorti me adjuntas nur segun mea materio prenita ek la retala fonti. --Arto (talk) 06:06, 6 di septembro 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 16:59, 6 di septembro 2012 (UTC)

pragmatikoRedaktar

Pro quo pragmatiko ne povas esar: "akto solena qua regulizas l'interesti di la familio di la monarko en la stato"? To esas la defino segun Dyer, Pesch e la Franca dicionario quan Pesch uzis (en ta dicionario, la defino di Pesch esas sola). --TheLazyDog (talk) 06:16, 2 di januaro 2017 (UTC)

Precipitation (chemistry)Redaktar

Kar Artomo,
Per wikipedio uzas Precipitation (chemistry) precipito ma la franca versiono "précipité" esas precipitajo? Fafnir 04:24, 15 di januaro 2012 (UTC)

De la verbo precipitar venas precipito (= ago), precipituro (= rezulto), precipitajo (= materio, kozo). Kom titulo dil artiklo "Precipito" aptesus. --Artomo 14:58, 15 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Fafnir 01:16, 16 di januaro 2012 (UTC)

Preferred provider organizationRedaktar

Kar Artomo,
Preferred provider organization esas privilejizita flegisterio? Fafnir 23:39, 11 di mayo 2011 (UTC)

Ico esas tre strikte konektita kun Usana socio ke me ne exakte savas ol. Quale tu konstatas, la pagino havas nula ligilo ad altra Wikio. Ka "Organizuro di la subsidiita sanesoflego"? Artomo 07:41, 12 di mayo 2011 (UTC)
pro quo "subsidiita" vice "privilejizita" hike? (esas reciprok afero-aranjo) Fafnir 22:02, 12 di mayo 2011 (UTC)
L'Angla pagino kontenas frazo "provide health care at reduced rates". Artomo 07:38, 13 di mayo 2011 (UTC)
Per ke konvencionas havar precipua interrelati do po grosa preci, ne kom helpo (subsidize). Fafnir 23:56, 13 di mayo 2011 (UTC)
En l'Angla pagino esas anke: "A membership allows a substantial discount below the regularly charged rates of the designated professionals partnered with the organization." Ka la apta verbo tuaopinione esus rabatar? Do "Organizuro di la rabatita sanesoflego", od "Aranjuro …" Artomo 08:40, 16 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 23:48, 16 di mayo 2011 (UTC)

pregarRedaktar

Saluto! Me trovis ke vu adjuntis (ja tre longa tempo de nun) a la seciono "Semantiko" dil vorto "pregas" la nova signifiko "urjar (ulu) pri ke lu grantez". Unesme me remplasigis "urjar" per "hastigar" nam to es plu apta segun me. Pose me pripensis ipsa justeso di tal interpreto e nun me dubitas pri ke ol es justa. Quon vu povas klarigar prie?

Amikale, Igor V. Izoommm (diskuto) 10:50, 3 feb. 2017 (UTC)

Saluto, Quan agas? Fafnir (diskuto) 11:29, 3 feb. 2017 (UTC)

Me skribis en la debato-pagino di ”pregar”. Forsan la problemo koncernas nur la nuanci di la signifiko. --Arto (diskuto) 09:20, 4 feb. 2017 (UTC)

prepozar ed antepozarRedaktar

Kar Artomo,
Ido-France indikas "préposer" por prepozar ma me pensas esas antéposer? Fafnir (talk) 04:22, 27 di julio 2013 (UTC)

Yes, esas tre desfacila trovar ula (importanta) difero inter prefixi pre- ed ante-. Forsan oli esas mem superflua por la linguo. Se me imaginas ulo, me trovas tala difero:
  • antepozar = pozar en ula tempo antee, ma ne pluse pozar od igar ula altro.
  • Ex-o. Me antepozis la libro en boxeto ed obliviis ol.
  • prepozar = pozar ulo pro ke on povas igar ula altra ago o pro ke ula altra eventus.
  • Ex-o. Me prepozis la libro sur la tablo, por ke tu trovos ol.
En mea matrala linguo me ne trovas ula signifikanta difero. Forsan anke en la Franciana la difero esas nur mikrega. - Arto (talk) 08:54, 27 di julio 2013 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 20:41, 27 di julio 2013 (UTC)

pressurise / pressurizeRedaktar

kar Artomo,
pressurise es presizar? Fafnir 00:09, 18 di mayo 2009 (UTC)

Se ol signifikas "provizar" per preso. Artomo 05:35, 18 di mayo 2009 (UTC)

printer (machine) - tulostinRedaktar

Saluto Artomo,
imprimilo? Amikale. Fafnir 02:55, 13 di februaro 2008 (UTC)

Yes, kande ni parolas pri mashino konektita a komputoro. Forsan ol esas anke granda mashino en imprimario por imprimar jurnali. – Artomo 08:36, 13 di februaro 2008 (UTC)

Printing (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Printing esas imprimuro? Fafnir 18:04, 10 di oktobro 2010 (UTC)

Yes, se tu pensas pri libro, jurnalo edc. kom rezulto di imprimo. "Printing" povas esar "imprimo, imprimajo, imprimuro" per plu exakta Ido. Artomo 18:15, 10 di oktobro 2010 (UTC)
Qua tu preferas per wikipedio? Fafnir 00:15, 11 di oktobro 2010 (UTC)
Segun me, en l’Angla Wikipedio coating, edition = imprimuro, liner per inch = imprimo, type metal = imprimilo, ma omna esas en l’Angla kom “printing”. Lo signifikas, ke singla Wikipedio mustas havar propra kategoriizo qua dependas de la linguo e lua moyeni dil expreso. Ne esas posibla direte imitar altra kategoriizo. Artomo 08:57, 11 di oktobro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:35, 12 di oktobro 2010 (UTC)

Private propertyRedaktar

Kar Artomo,
Private property esas Privata proprietajo o proprieto (anke bezonas revizo)? Fafnir 06:10, 10 di decembro 2010 (UTC)

Me asentas ke "privata proprietajo" esas apta. Artomo 08:55, 10 di decembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:44, 10 di decembro 2010 (UTC)

Product managementRedaktar

kar Artomo,
Category:Product management es produkturo-jerado? 216.86.113.139 06:24, 27 di aprilo 2009 (UTC)

Pardonez, ma nun mea savo pri Ido finas :-( Artomo 06:51, 27 di aprilo 2009 (UTC)

Production and manufacturing (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Production and manufacturing esas produkturo industriala? Fafnir 18:04, 10 di oktobro 2010 (UTC)

Ka kom ago: produkto industriala ? Artomo 09:00, 11 di oktobro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:35, 12 di oktobro 2010 (UTC)

prohibitionnistRedaktar

kara amiko,
prohibitionnist en Angla < - > interdiktisto?. Fafnir 05:04, 29 di septembro 2008 (UTC)

Per la sufixo -ist- on expresas, ke ulu suportas ula ideo. Kad interdikto esas sat unsenca kom ideo sen savo pri la senco en l' Angla? Kad "suportanto (o suportero) di interdikto (di alkohol-uzo od -uzado)" esas tro longa? Kad on povas kurtigar ol "alkohol-interdiktisto", kande on dicas pri l' interdikto-yuro? - Artomo 08:45, 29 di septembro 2008 (UTC)

propagandaRedaktar

Saluto Artomo,
En Ido-france per propagande esas propagadar (ne propagandar). Amikale. Fafnir 00:44, 12 di marto 2008 (UTC)

Property taxes (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Property taxes esas Taxado proprieto? Fafnir 07:21, 8 di julio 2011 (UTC)

Kad “imoblal(a) imposto” (-i) od “imposto pri imobli” (od altra)? Artomo 13:35, 11 di julio 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:08, 11 di julio 2011 (UTC)

prostituco o putano?Redaktar

kar Artomo,
prostitute esas prostituco o putano? Fafnir 03:18, 8 di februaro 2010 (UTC)

“Akto di prostitucar” esas “prostituco”; la tradukuri en ca pagino esas korekta por la vorto “putano” (qua esas “prostituCito”). Artomo 08:59, 8 di februaro 2010 (UTC)
Danko ma semblas Deyer indikas prostitucatino? Fafnir 03:13, 10 di februaro 2010 (UTC)
(Me korektigis supre “prostitucito” ! ) "Prostitucato" esas pasiva participo prezenta, ma, por me, "prostitucito" (pasiva participo pasinta) esas plu apta, pro ke l’evento di prostituco ja pasis, kande ulu laboras en ta feldo. Pluse Dyer uzas la sufixo di femina ento (-in), qua esas del anciena mondo. Forsan antee pensis, ke omna laboranti en ta feldo esas mulieri e “prostitucatulo” esabus tote neposibla. Me preferus vorti "prostitucito, prostitucitino, prostitucitulo". Artomo 11:55, 10 di februaro 2010 (UTC)

Protective gear (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Protective gear esas Protektiva equipuro? Fafnir 22:51, 16 di januaro 2010 (UTC)

Me longe pensis pri co. “Protektiva” esas bona, ma “equipuro” esus rezultato dil akto, do forsan “equipajo”. Anke se on uzas l’ Idala sufixi, on recevas vorto “protektivilo” ma me ne savas nula altra vorto kun kombinajo .iv + .il. Artomo 07:06, 18 di januaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 09:44, 18 di januaro 2010 (UTC)

pseudopodRedaktar

kara amiko,
pseudopod en Angla <-> pseupodo? Fafnir 07:20, 13 di oktobro 2008 (UTC)

pseudopedo (di celulo) ? - Artomo 07:23, 13 di oktobro 2008 (UTC)
en dicidoido "a" per amebo indikas "pseupedi". Fafnir 18:54, 13 di oktobro 2008 (UTC)
Me konsideras “pseupedo” kom erora, qua mankas un silabo. Meaopinione ol esas “pseudo+pedo” quale exemple en l’ Angla: pseudo+pod(ium). - Artomo 06:38, 14 di oktobro 2008 (UTC)
Danko. Fafnir 07:13, 14 di oktobro 2008 (UTC)

puntuar o puntizar?Redaktar

kar Artomo,
punctuate esas puntuar o puntizar? Fafnir 03:18, 8 di februaro 2010 (UTC)

La radiko esas punto. “Adjuntar punti (e tala signi)” esas “puntizar”; “puntuar” esas nekorekta. Artomo 08:50, 8 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 03:13, 10 di februaro 2010 (UTC)
Nova penso: puntuar = puntizar. --Arto (talk) 10:20, 25 di novembro 2013 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti P".