I. (n.) vespero.

evening dress coat - frako.
evening party - vesper-kunveno, vesper-festo.
spend the evening - pasar la vespero.
this evening - ca-vespere.
evening primrose (bot.) - enotero.

II. (adj.) vesperala.