AnglianaRedaktar

(n.) voyajo (cf. turo, exkurso);
to start on a journey: voyajeskar;
life’s journey: vivo-voyajo.