pidättää virantoimituksesta - suspensar.
pidätys virantoimituksesta - suspenso.