Franciana redaktar

prendre plaisir à faire - facar ... kun plezuro, diletar facar ...
il y a plaisir à, c'est un plaisir de - esas plezuro
par plaisir - por la plezuro
à plaisir - segun arbitrio / fantazio.
faire (un) plaisir à qqn - komplezar ad ulu