Bonveno a Wikivortaro per Ido ! – Ico esas pagino di diskutado, en qua tu povas recevar mesaji de altra uzanti.
Kande respondar a mesajo di altra uzanto, lu anke vidos la mesajo pri havar nova mesajo, e lu povas quik respondar a tu. Kande tu skribas mesajo en pagino di diskutado, voluntez skribar fine ~~~~, e tua nomo e la tempo aparos automate. – Juez tua tempo hike en Wikivortaro, e ni anke juos kunlaborar kun tu. Helpanta instrucioni tu trovas en ca pagino.

Saluto Algentem! Me esas hike ofte. --Arto (talk) 16:45, 2 di februaro 2015 (UTC)

Nov-NorvegianaRedaktar

Hola! Uh uh, maxim rapidege me kreis la kategorii e la alfabeto por la Nov-Norvegiana – e por tu. Ka omno esas nun korekte? --Arto (talk) 19:10, 23 di marto 2015 (UTC)

Yes, hola, mil danko, omno semblas bona! ^^ Mea unesma tempo kreas artikli hike, tale uli forsan nejusta... itere: danko (pardonas mea Ido!) - Al (parolas) 19:24, 23 di marto 2015 (UTC)

Nula ofenso da meRedaktar

Ve, kara amiko! Me ne intencis mala pensi kontre tu. Me valoras omna helpo quan tu povas donar a la mikra Idala komuneso. Skribita texto esas sempre danjeroza, pro ke on ne povas samatempe donar sua pozitiva mieni. Un male formizita expresuro povas duktar a nekompreno ed avane a nekontenteso e fine ad odio. No no, talan me ne esperas kun tu o kun altru. Ka ca esas nun klare dicita :) ?
Mea questiono pri la Xhosa e Zulu esis vera. Me havas cirkume 50 vortari di diversa lingui, inter altri Xhosa e Zulu. La vortifanta sistemo di ca lingui esas tre komplexa, ma on povas havar altra savo od opinioni pri lia sistemi. Me ne savas nek Xhosa nek Zulu, ma mea dicionarii donas a me pala kompreno pri ca lingui.
Me valoras exakteso e fakteso che la Wikivortaro. Se on simple kopiigas materialo e ne savas quon on igas, la rezulturo ne esas dezirata. Me pensas, ke un korekta fakto esas plu bona kam dek nekorekta. Se nia konteno ne esas korekta, la nebona reputeso facile expansos.
Ka ni ankore esas amiki? --Arto (talk) 20:11, 29 di marto 2015 (UTC)

Jag har tänkt om och om igen de här mina ord: Ka tu bezonas helpo kun shablono ed kun altro por la Yidisha? [Det kan vara svårt att bygga upp systemet för ett nytt språk.] Nun en la Yidisha vortaro esas nur 135 pagini. [Jag tog reda på att i den yi-wiktionary finns det bara 135 ord, så du måste ha en rejäl bra ordbok.] Qua alfabeton tu pensas uzar? [Man använder latinska och hebreiska alfabetet för yiddish, så ni måste besluta om det, att änvändar vi ett eller två alfabet.] Ka tu reale savas omna lingui di qui vortin tu adjuntas? [Äntligen har vi någon som känner de här svåra språken.] Ka tu savas exemple la komplexa vortifo di la Xhosa o Zulu [Jag har varit tvungen att ta reda på ordbildningsystemet med hjälp av mina ordböcker.] (videz nun kato, ed ex-e dlovu)? [det som jag har gjort, är min version, vet du bättre?] – Du kann inte bli sårad. --Arto (talk) 06:16, 31 di marto 2015 (UTC)
Me esez tre, tre trista me miskomprenas vu. :( Me esez tre stupida (me es nova, e displasas kozi!) (E pardonas pri lentigas, me havis multo labori!) Lasas ica, ed oblivias ica? Me nur deziras amikesas! Anke, se tu povas, me esforcis tradukar "The Wikipedia Libaray", ma me pensas olu es desbona... povas vu helpas me? https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/io - Al (parolas) 10:25, 31 di marto 2015 (UTC)
O.K. Me korektigis ol segun mea savo pri nia linguo. --Arto (talk) 13:07, 2 di aprilo 2015 (UTC)
Danko! Olu aspektas multo plubona! Mea traduko esis... ne bona... - Al (parolas) 18:25, 2 di aprilo 2015 (UTC)

EfacoRedaktar

Kara amiko, me savas, ke recenta miskompreno inter ni finis. Me komprenas, ke tu shamas tua impetuoza reakto a mea mesajo e volas desfacar omna traiti pri ol. Tamen on ne darfus efacar texto en la pagino di altru. Ma icon tu darfas efacar, se tu volas. – itere amikale --Arto (talk) 09:03, 2 di aprilo 2015 (UTC)

Ri-direktoRedaktar

Me pensas, ke ne bezonesas donar omna posibla formi di la lingui en separita pagini. En la Slava e Latinida lingui la ”bazala” formo esas la maskula formo de la adjektivi, ed on ne donas en dicionario omna formi kom la chefa formo. En la Suediana on uzas la en-formo. Ulakaze la ridirektanta pagino esas uzinda, ma ne sempre. Me opinionas, ke ex-e la Suediana - Ido vortaro esas por la Sueda-parolanti, la Finlandana - Ido vortaro por la Fina-parolanti, edc. Un posibla maniero esas quale me skribis en la pagino pri annan. --Arto (talk) 13:58, 3 di aprilo 2015 (UTC)

Nova shabloniRedaktar

Hola amiko!
Tu esas agema! Danko pro la nova sufixaro-shablono. Ol esas aceptebla. Nun tu kreos nova shablono por la radiki, ka ne? Me ne savas tua pensado pri ta projeto, ma tu devas komprenar, ke omna sufixi ne esas adjuntebla ad omna radiki. Do un shablono por omna radiki e por omna sufixi ne esas posibla. La pensado e manuo homala esas sempre bezonata dum la prezento di la posibla kombinuri. Forco a laboro! --Arto (talk) 05:58, 12 di aprilo 2016 (UTC)

Kara Amiko! Tua kreuro semblas expansar ed expansar. Ma me preferas simpleso. Se ni havas simpla pagini, irgu povas facile helpar ni e plukompletigar nia pagini. Kontree se ni havas tre komplexa pagini, hazarda visitanto ne savas, quon lu povas igar hike. Kelka altralinguala wikivortari kontenas tre komplexa strukturi, qui impedas laboro, se on ne unesme konoceskas olia moyeni e helpili. Me ne volas, ke tale eventos en Idala vortaro. --Arto (talk) 11:55, 12 di aprilo 2016 (UTC)

Ankore nova shabloniRedaktar

Kara amiko!

Tu esis ankore agema! Pardonez, ma me ne aceptas tua projetita chanji. Ka tu pensas, ke Wikivortaro esas nun male sistemigita? Se me korekte vidas a la futuro, tua shabloni efektigos, ke la pagini divenus plu longa e plu longa, kande ni adjuntos nova lingui aden Wikivortaro.

Mea projeto esas haltigar la longesala kresko di la pagini ma posibligar samatempe la adjunto di la nova lingui. Me kreis modelala pagino por tu: kolda. Tale la kresko esas posibla ma ol eventos celite ma altralatere la pagini esas facile ampligita. --Arto (talk) 06:32, 14 di aprilo 2016 (UTC)

NorvegianaRedaktar

Kara amiko!

La vorti Nynorsk e Bokmål povas esas en Ido nur citovorti. Me ne demandis, ke Suomi o Svenska o Русский kom linguonomi esus Idala vorti. La vorti Norvegiana e Nov-Norvegiana esas tre bona. --Arto (talk) 06:33, 14 di aprilo 2016 (UTC)

Kara AmikoRedaktar

Kara Amiko

Me tre valoras tua agemeso pro Ido. Ni sempre bezonas savoza yuna homi. Me savas, ke tu esas bona viro, e tu ne devas timar pro la ruptesko di nia amikeso. Pro la amikeso ni povas esas anke kritikema inter ni, ka ne.

Un konsilon ne havas por tu: kande tu skribas en Ido (od en ula altra linguo), ne esforcez skribar omna tua pensi en un longega frazo. Me havas experienco en docado e me donas sempre tala konsilo. Tale la stilo povas divenor infantatra (e shaminda?) ma altralatere plu komprenebla. --Arto (talk) 06:58, 19 di aprilo 2016 (UTC)

Strukturo paginalaRedaktar

Yen mea pensi pri la pagini:

  • La Wikivortaro esas por Ido, e ni prezentas nur la Idala kozi (semantiko, morfologia edc.). Ne esas nia tasko sistemoze prezentar verbala o nomala formi di la altra lingui. La Angliana esas simpla linguo, ma tu savas la Hungariana e quale formoza ol esas. Omna tala laboro por la altra lingui esus vana hike. On prezentas altra lingui en altralinguala vortari.
  • La strukturo di la pagino (o parto di pagino) devas esar tala simpla kam posibla. Kande ulu presas la redaktar-butono ed apertas la buxeto por la redakto, on darfas nemediate savar, quon lu povas igar.
  • Se ni havas en la redakto-buxeto multa shabloni ed abreviaturi, on ne povas savar, quale pluplenigar o korektigar la pagino. Ni ne devas impedar mem hazarda visitanto helpar Idala vortaro.
  • En mondo existas mili de lingui. Komprenende ni ne povas adjuntar omna lingui di la mondo aden Idala Wikivortaro (dum nia vivo-tempo). Ma futura spektajo esas, ke omna nova lingui en la pagini igas la pagini plu longa. Pro lo la subparti di la pagini (ne tota pagino samatempe!) devas esar kolapsebla-apertebla.
  • La supera parto (til la subparto di la fonto-lingui) ne bezonas esar kolapsebla-apertebla.
  • Me ne komprenis atencar la mobila versiono pri la pagini en mea versiono pri la paginala strukturo. Se tu duras laborar, la mobila vidpunto esas atencinda. --Arto (talk) 07:02, 19 di aprilo 2016 (UTC)

ethnic groupRedaktar

Kara Al

Yen un principo pri la lexikografiala laboro: Krear pagino por frazo "ethnic group" ne havas dicionariala o lexikografiala bazo. La frazo "ethnic group" ne donas plusa informajo kam separata vorti "ethnic" e "group", kande lia semantiki esas uzata ensemble. Altratipa frazo esas "hot dog" pro ke separata vorti "hot" e "dog" ne donas ensemble la semantiko di la frazo "hot dog". Tale "ethnic group" ne bezonas propra pagino, ma "hot dog" povas esar prezentita kun sendependanta semantiko. --Arto (talk) 06:32, 21 di aprilo 2016 (UTC)

Use Esperanto when no translation is availableRedaktar

Hello, please give a look. --Nemo bis (talk) 20:04, 24 di decembro 2016 (UTC)

DebatoRedaktar

Hola amiko. Me komencis nia debato en Komuneso-portalo. Me tre deziras ke ni debatas polite. --Arto (talk) 16:13, 26 di decembro 2016 (UTC)

Tua laboremesoRedaktar

Saluto! Ka tu povas explikar, por quo tu facas moduli e shabloni? --Arto (talk) 15:48, 5 di januaro 2017 (UTC)