Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/specala

Adjuntar topiko
Active discussions

Nomi di linguiRedaktar

Saluto! La nomi di lingui quale "Angliana", "Franciana" (vice "Angla", "Franca") esas tre rara, ka no? Kad on objektus se me chanjus li al multe plu ofta "Angla", "Franca" e.c.? Forsan nova Idisti esos shokata se li trovos ici nova formacuri hike, vice la vorti "Angla", "Franca", quin li lernis en libri e.c. Forsan on povus votar pri ico? Amikale, Galfridus 23:58, 4 May 2006 (UTC)

Saluto Galfridus! - Ico esas direkta citato ek la KGD:
"20. – La nomi di la habitanti derivas de oli per l'adjunto dil sufixo -an, pos supreso dil a finala: Europ-ano, Itali-ano, Bolivi-ano, e. c. La formi Angliano, Franciano, Germaniano, Rusiano, Suediano, Daniano, Poloniano, Grekiano, Arabiano, Hispaniano, Skotiano, Laponiano, Suisiano esas tote reguloza, do permisata. Ma per imito dil uzado internaciona, qua por ta nomi di rasi o populi havas formi plu kurta, Ido preferas Anglo, Franco, Germano, Ruso, Suedo, Dano, Polono, Greko, Arabo, Hispano, Skoto, Lapono, Suiso. De li venas reguloze l'adjektivi Angla, Franca, Germana, Rusa, Sueda, Dana, Polona, Greka, Araba, Hispana, Skota, Lapona, Suisa."
Vu esas justa, kande Vu asertas ke la kurta formi esas Idala formi. La problemo esas ke la regulo ne esas uzebla ad omna nomi di la lingui. Pri to esis longa diskuto che la Yahoo dum pasinta (nordala) vintro (se me memorigas korekte).
Me esas kontre la kurta formi pro ke:
1) Li esas en reguloza sistemo di Ido neregula. Exemple, "Franci-" esas radiko por Francia, Franciana, Franciano, Franciala ED CETERE. Adverse "Franc-" esas radiko NUR por Franca (forsan por Franco?), altre dicante ecepto.
2) En la frontispicala listo di la lingui esus desbela se kelka nomi di la lingui ("la selektita") esus en la kurta formo ed altra nomi ("la duesmaranga") esus longaforma kun la sufixo -an-. Ula nova adheranto di Ido certene questionos: "Pro qua la nomi di la lingui esas skribita duale?"
Me komprenis ke la kurta formi esas posibla por omna lingui (ma quala linguo esas “Suisa”?), e dum la diskuto che Yahoo me proposis i.a. la "Fina" vice Finlandana, "Albana" vice Albaniana, "Cheka" vice Chekiana, edc. ma parto dil Idistaro esis kontre e parto suportis la kurta formi por omna lingui. Pro la manko di unanimeso me decidis uzar en la Wikivortaro la longaforma linguonomi qui esas en Idala gramatiko regula e demokrata por omni. Quankam nulo esas perdita: se on mustus chanjigor ulo en la nomoformi, la formi esas facile chanjebla pro ke on devus chanjor nur la konteno di le “Template”, ne omna rubriki en la pagini.
Do, me pregas Vu, ne chanjez la formi kun la sufixo -an- per la kurta. Vicee, se Vu trovas ulaloke linguo-rubriko skribita kun literi, chanjez ol per apta Template. – Amikale Artomo 10:14, 5 May 2006 (UTC)
Danko pro vua respondo! Me konocas la regulo en la KGD. Remarkez ke malgre la posibleso di "Angliana linguo" ec., semblas ke nula Idisto uzas tala formi til la interretala epoko. Me ne chanjos la nomi. Me generale regretas nunatempa interretala chanji a klasika mondolingui, ma me vivos kun ica kazo :-) --Galfridus 04:38, 6 May 2006 (UTC)

Nomi di linguiRedaktar

13.8.2012 che la Yahoo (linguolisto)

Nun me ne havas tempo explorar omna ta lingui, ma me povas ofrar rekomendo.

En Ido la linguo-nomi ordinare dividesas en la grupi A, B e C:

(A) Lingui di qui la nomo havas nula direta relato a teritorio od a *etnio. En ica grupo on povas konsiderar du subgrupi:

(A.1.) nomi asimilita: Sanskrito, Esperanto, Ido [Ica nomi uzesas sen artiklo]

(A.2.) nomi ne asimilita (do, nomi stranjera): Volapük, Interlingua, Occidental, Bislama [anke ica nomi uzesas sen artiklo, exemple: en Vanuatu on parolas Bislama]

(B) Lingui di qui la nomo derivesas de nomo *etniala qua tamen havas nula direta relato a teritorio:

La *Tati parolas la *Tata (linguo) La *Zazi parolas la *Zaza (linguo) La *Yorubi parolas la *Yoruba (linguo) La *Wolofi parolas la *Wolofa (linguo) La *Telugui parolas la *Telugua (linguo) [en mea antea mesajo me nejuste pozis ol en la grupo A.2.]

(C) Lingui di qui la nomo derivesas de nomo *etniala qua havas direta relato a teritorio. Ica relato esas expresata per la sufixo -an:

En Portugal la Portugalani parolas la Portugalana En Italia la Italiani parolas la Italiana En Nepal la Nepalani parolas la Italiana

Se vu sorgoze exploros la *etniala e teritoriala relati di singla nomizota linguo, vu facile saveskos a qua grupo (A, B, C) ol apartenas. Kande ol apartenas al grupo A, me rekomendas ke vu pozez ol en la subgrupo A.2 (nomi stranjera, neasimilita).

Kordiale, Gonçalo Neves

Ankore me opinionas, ke Quechua-linguo (videz debato ibe) esas uzebla (grupo A.2), pro ke anke formo la ”Quechua-linguala vorti” esas bezonata hike. Segun la grupo B ol esus ”Quechua linguo”, e la finala -a igus ”Quechua” adjektivala formo, ed anke la formo ”Quechuo” esus uzebla (ed uzenda). --Arto (talk) 17:53, 13 di agosto 2012 (UTC)

Nomi dil linguiRedaktar

En KDG esas skribita:

22. — Pro praktikal kurteso on darfas uzar : La Angla, la Franca, la Germana, la Araba, e. c., por indikar la lingui Angla, Franca, Germana, Araba (tacante la vorto linguo, quan on tote darfas expresar). Ta dicomaniero povas produktar nula ambigueso, pro ke la homo Angla, Franca, Germana, Araba, nomizesas : la Anglo, la Franco, la Germano, la Arabo (8).

Do, kad on chanjas la nomi di ta lingui por ta skribita en KDG? --Chabi1 (talk) 06:30, 11 di agosto 2012 (UTC)

Ca temo sempre rivenas a diskuto inter Idisti. Ca grupo di la kurt(igit)a linguonomi esas klozita e nula nova nomo esas aceptita. Kande me esis novulo hike, me sugestis exemple ”Fina, -o” vice Finlandana, -o, ma recevis poka suporto. Anke la formo ”Itala, -o” vice Italiana, -o ne esas aceptita.
La sufixo .an esas uzebla nur se existas ulo loko (lando, stato), en qua on parolas nomita linguo e la homo di ca loko (lando, stato) esas membro di la relatanta societo. La sufixo .an esas adjuntebla se la supre mencionita kondicioni realesas.
Me preferas la nomi kun an-sufixo, pro ke oli esas reguloza, do predicebla ed inter-egala. La kurta formin on mustas memorar kom ecepcioni. Hike la kurta formi esas prizentita ma duktita per ridirektili a plu longa formi. --Arto (talk) 17:09, 11 di agosto 2012 (UTC)

Traduko di linguiRedaktar

Kom tu ja savas, me tradukas artikli pri lingui ye Wikipedio. Pose havar facita kelka nov artikli, me volas parolar kun tu pro savar se la nomi esas bone tradukata o ni povas trovar plu bona traduko.

  • Pri la Kelta lingui, me tradukis Bretoniana linguo (ek Bretonia, la regiono ube ol parolesas); Walsana linguo (same) e Piktana linguo (Pictish en l'Angliana).
  • Pri la Balta lingui, me tradukis Kuroniana linguo (Angliane esas Curonian, Franciane Curonien, Italiane Curone o Curlandese, Germane Kurische).
  • Pri Malaya-Polineziana lingui, me tradukis Malaya-Polineziana (me ne savas se lasar ol tale o tradukar ol kom Malayana-Polineziana linguaro); Tongana (Angliane Tongan, Franciane Tonguien, tongien o tongan ); Tongida lingui (Angliane Tongic languages); Malagasana linguo (me ne savas se tradukar ol tale o kom Madagaskarana) (Angliane Malagasy, Franciane Malgache)
  • Pri la lingui di Amerika, me tradukis Arawakana linguaro (Angliane Arawakan, Franciane Langues arawakiennes o Langues arawaks).
  • Pri la lingui di Azia, me tradukis la Pashtana (Angliane Pashto, Franciane Pachto).
  • Pri la lingui di Afrika, me tradukis la Nijerana-Kongana linguaro.


Ide Angliane Franciane Ide korektigita
West-Atlantika West Atlantic Ouest-atlantique West-Atlantika
Mandeana Mande Mandé Mandea
Volta-Kongo lingui Volta-Kongo languages Langues voltaïco-congolaises Volta-Kongo lingui
Kwana lingui Kwa languages Langues kwa Kwa lingui
Benue-Kongo lingui Benue-Congo languages Langues bénoué-congolaises Benue-Kongo lingui
Bantuida lingui Bantoid languages Langues bantoïdes
Sudala Bantuida lingui Southern Bantoid languages
Bantuana lingui Bantu languages Langue bantoue Bantua lingui
Sudala Bantuana lingui Southern Bantua languages Sudala Bantua lingui
Fulana linguo Fula language Peul, peulh, fulfulde Fula linguo
Congana linguo Tsonga language Langue tsonga Conga linguo

Kom tu povas vidar, me tradukis la sufixi - ic (Tongic) ed -id (Bantoid) di l'Angliana kom -id en Ido (Bantuida, Tongida). Anke Esperante uzas to (bantuida).

Quo tu pensas pri ca tradukuri? Ka ni mustas chanjor ulo? Me demandas to a tu kom linguisto ed anke kom Ido-parolanto, nam me ne esas nek unu nek l'altro. Danko pro tua helpo. --Chabi1 (talk) 10:30, 21 di januaro 2013 (UTC)


Meaopinione la sistemo Idala por la linguonomi ne esas maximale bona. Pro lo me skribas generale nur pri mea opinioni.
Se on uzas la sufixo -an-, mustas esar anke ula regiono, ube parolesas per la linguo. Lore Bretonia > Bretoniana, Wals > Walsana esas uzebla apude la ofte-uzata Angliana, Germaniana, Hispaniana edc. Lektez pri .an.
Ma se ne esas ula regiono geografiala, segun mea savo pri Ido, on ne povas uzar la sufixo -an- pro ne existas membreso-relato inter parolanto e regiono. Ne esas regioni nomizita Bantu, Kwa, Fula, e pro to Bantuana, Kwana, Fulana esas kontre la principi di Ido. Do ante uzar la an-sufixo, on mustas savar relative exakte la geografiala nomi.
La sufixo .id signifikas decendanto. Lore "Bantuida" signifikas, ke existas / existis linguo nomizita Bantu(-a/-ana), ed oli havas decendeso-relato. Klara esas, ke la Hispaniana esas Latinida linguo, ma pri Bantuideso me ne savas.
En Ido mustus esas ula simpla sufixo por la nomi di lingui, qua preterpasus ca problemo. Pro evitar la nomizita problemi me kreis por hikala uzo tipo "X-linguo" e "X-linguala vorti" (videz Aymara, Kurd, Malagasi, Mari, Quechua edc.). Cakaze on mustus komprenar ke la linguo X esas citata vorto, altre dicite ne-adaptita vorto a la Idala sistemo. La sufixo .al signifikas anke posedala relato, do "X-linguala vorti" signifikas "vorti di X-linguo".
Esas anke linguonomi kun la a-fino (Latina, Hebrea – sen geografiala konekto!), ma en "Latina vorti", "Hebrea vorti" la "-a" esas sufixo por adjektivo. Kom probo me kreis hike anke nova formi kun a-sufixo (Afrikansa, Hindia, Romancha) segun la modelo pro ke Afrikans, Hindi, Romanch ne havas exakta relato a geografiala loko.
Pri la parenta lingui di la Finlandana me savas ke la Komi-linguo esas parolata en Komi-lando e la Mari-linguo esas parolata en Mari-lando. Me ne volis uzeskar hike "Komilandana" o "Marilandana" pro ke tre rara homo savas ke existas tala landi en Europa. La Finlandana esas konocata ma me ne amas la konekto a geografiala loko (= lando). Por me semblas ke la linguo "X-landana" esas parolata nur en ca "lando", ma la Finlandana esas parolata anke exemple en Australia. (Inter mea parenta lingui me mustas korektigar "Erzyana" e "Mokshana" a Erzya-linguo e Moksha-linguo. Oli esis anke probi, ma me ipsa ne plus aprobas li.)
Quale tu vidas, la problemo esas desfacila. Me esperas, ke tu esas per mea expliko plu kapabla krear nova linguonomi. --Arto (talk) 13:15, 21 di januaro 2013 (UTC)
Pos lektir tua komento, me chanjis kelka nomi en la tabelo ed altra me lasas por korektigor plu tarda. Ka tu pensas ke la korektita nomi esas plu bona? --Chabi1 (talk) 13:33, 21 di januaro 2013 (UTC)
Me skribus tale, observez la streketo: Pikt-linguo (o Piktiana, se esas Piktia), Tongana linguo, Tonga-lingui, Malagasi-linguo, Arawak-linguaro, Pashto-linguo (Pashto ne esas loko), Nijer-Kongo-linguaro, Mande-linguo, Volta-Kongo-lingui, Kwa-lingui, Benue-Kongo-lingui, Bantua-lingui, !!! Sud-Bantua-lingui [me korektigas: Sud-Bantua lingui], Bantu-lingui, Sud-Bantu-lingui, Fula-linguo, Conga-linguo. --Arto (talk) 17:52, 21 di januaro 2013 (UTC)
Qua esas l'Angliana traduko di Bantua-lingui e qua ta di Bantu-lingui? --Chabi1 (talk) 22:14, 21 di januaro 2013 (UTC)
Bantu-lingui esas exter mea fako, ma segun mea savo ne existas nur un Bantu-linguo ma diversa lingui esas Bantu-lingui, exemple Sotho, Swahili. Cakaze Swahili esas Bantu-linguo (Bantu language). Me pensis ke "Bantua lingui" venus (abreviante) de "Bantu-tipa lingui", "Bantu-grupa lingui" (Bantuoid languages). Exemple Sotho esas (un) Sud-Bantu-linguo, esas un de la Sud-Bantu-lingui ed apartenas a (grupo di) Sud-Bantua lingui. --Arto (talk) 09:13, 22 di januaro 2013 (UTC)
Me fine chanjis omna kategorii ed artikli. Ja esas bone facita, kun omna nomi korektigata. Me kredas ke me lasos kelka dii avan facor nov artikli pri lingui. --Chabi1 (talk) 10:46, 22 di januaro 2013 (UTC)

Japoniana vortiRedaktar

Quale on kategorigas Japonina vorti? Me kreis Kategorio:Ja スペ e pose me intencis krear Kategorio:Ja ス. Ka ol esas bone o ka nun kreas kategorio Japoniana vorti? --Chabi1 (talk) 07:57, 15 di agosto 2012 (UTC)

Hike mea savo finas. La signi e literi exter Latina literi esas problemego. Bezonesas personi qui parolas ca lingui kom matrala. Nebona rezolvuro esas uzar nur “Kategorio: Xna vorti” e vartor personi, qui reale savas ca lingui. Videz hike anke la kategorii di la Chinia e Koreana vorti. O forsan tu lerneskos ca lingui e kreos la kategoriala sistemi : ) --Arto (talk) 08:07, 15 di agosto 2012 (UTC)

Ne, ne :), se me ja havas problemi kun Ido, plu bone esos ne lerneskas Aziana lingui. Me kredas ke la Japoniana uzas tri alfabeti e du (hiragana e katakana) esas *silabari. Do, oni povus kreor kategorii kun du silabi vice du literi e la sequanta kategorio esus kun un silabo vice un litero. Exemple: unesme Kategorio:Ja スペ (su-pe) e pose Kategorio:Ja ス (su) (Japoniane la vorto esas スペイン e legas su-pe-in). Quo tu kredas? --Chabi1 (talk) 08:21, 15 di agosto 2012 (UTC)

Me preferus lasar la problemo vartar plu experta helpo. Existas ya sistemi por ordinizar la vorti di ca lingui, ed anke ni povus lernor la sistemi e l’uzado di la korekta signi/silabi/literi, ma lo demandus multega tempo. Se tu havas tempo e savo pri la kozo, kreez la sistemo, ma memorez, ke anke la posibla korektigo demandos tempo e laboro. --Arto (talk) 08:35, 15 di agosto 2012 (UTC)

Eroro en Kategorio:Lb TsRedaktar

Me bezonis "Kategorio:Lb TS", tu chanjus la titulo? Воображайте (talk) 03:54, 4 di junio 2014 (UTC)

Anke tu, kom uzanto, darfas movar la pagini, altre dicante donar nova titulo por la pagino. P.S. En Ido la questionofrazo komencas per partiklo ka(d). --Arto (talk) 09:31, 4 di junio 2014 (UTC)

KomentoRedaktar

Ad Omni! Tiberio Madonna skribis a me personala mesajo exter Wikivortaro e demandis skribar hike pri lu. Lua mesajo kontenis ”Me lektis ke tu dissendas falsa informi en l'Interreto pri me” ed citati di supra mesaji ed ”Ube esas la dokumento oficala di mea desengajo? Me invitas tu klarigar l'afero en Wikivortaro.” La kozo divenas plu komplexa respondante a personala mesajo en altra tereno kam la originala mesajo, ma me igas quale esas demandita.

Kara Tiberio, me ne volas iracigar tu od igar ca duranta okaziono plu komplexa. Tu esas tre savoza pri la linguala aferi e me valoras tua opinioni. Ma teknikale tu ne esas linguala sekretario. En la Progreso esas skribita la listo pri la membri di la DK di ULI, ed esas skribita ”linguala sekretario: vakanta”. Ico esas fakto.

Pri tua desengajeso da DK forsan ne existas oficala decido, forsan existas. Me ne savas sat exakte quo eventis che la DK ed inter lia membri ed inter tu e DK. Altralatere me ne volas partoprenar ca pelmelo e selektar partiso.

Al(gentem) esas nova adheranto qua bezonis informo pri la okaziono e pri la recenta eventi en Idia. Me ne selektis mea partiso e me esforcis nur neutrale informigar Algentem. Me skribis ibe ”Lo esas regretinda situeso”, qua montras mea vidopunto ed opiniono pri la situeso. Kordiale --Arto (talk) 11:16, 14 di mayo 2015 (UTC)

Ad Omni! Me esas la linguala sekretario Tiberio Madonna. Arto asertas ke teknikale me ne esas linguala sekretario. Me klarigas ke l'afero esas ya kontrea: teknikale me esas linguala sekretario e la Progreso, quan Arto mencionas, teknikale ne esas la buletino dil ULI nek oficala dokumento, nam, quale me klarigis plurafoye, ol esas redaktata arbitriale da membro qua ne elektesis kom redaktero: do teknikale ol havas nula valideso. Voluntez lektar ica dokumento: http://lingletr.blogspot.it/2014/01/letro-marion-kasper.html en qua me klarigas la tota afero, anke ke l'ekpulso da la DK ne esas valida ed esas kontre la statuti dil ULI. Me explikis omno tre detaloze, e la DK nultempe respondis pri ol. To es la pruvo ke la decido da la DK tote ne esas egardenda, nam ol konstitucas violaco di la statuti.
Ca pagino https://io.wikipedia.org/wiki/Uniono_por_la_Linguo_Internaciona_Ido (redaktita ne da me) montras la reala formacuro di la DK. Quale vi povas vidar, la sekretario por linguala questioni esas Tiberio Madonna, e Hans Stuifbergen ne esas redaktero di Progreso, ma membro sen ofico.
Do ad Arto: "Ico NE esas fakto". La fakto esas la letro quan me montris. Al(gentem) esas nova adheranto qua bezonas informo exakta.
Ad Al(gentem): me klarigas a tu ke me kreis nova linguo (Eurikido), ma ne "nova" Ido linguo: Eurikido tote ne esas Ido. Eurikido esas linguo quan me kreis nedependante de Ido, e quan me abandonis. Me nur uzas la sito di Eurikido por gastigar la dokumenti pri Ido en l'interreto, qui evidente nur apogesas en la sito por esar deskargata, ma oli nule relatas Eurikido.
Do tu ne trompesis: oli esas vere dokumenti oficala di Ido.
Kordiale, Tiberio

Me ne volus durar ca debato pro ke co esas tre tre vana sen rezulturo. Ma en http://www.uli-ido.info/ULI_Ido_Hodie.htm esas skribita: ”«Progreso», oficiala organo dil ULI”. La ULI ne darfas mentiar pri lu ipsa. Do skriburo en la Progreso ”linguala sekretario: vakanta” duras esar fakto sen selektar onua partiso pri la konteno. Ankore amikale --Arto (talk) 12:29, 14 di mayo 2015 (UTC)

La sito quan tu mencionas esas jerata da Loic Landais, qua organizis nereguloze la votado pri mea ekpulso. Do il povas skribar to quon il volas en la sito, quo nule korespondas necese a la verajo. Il duris skribar falsaji en l'interreto, ma samtempe ne respondis a mea kontesti ed a mea letro. Anke ta qua nereguloze redaktas Progreso povas skribar to quon il volas, ma ta kozi esas demonstrenda. En Progreso esas anke skribita ke Gael Richard esas membro di la DK, e ka to esas vera? La membri di la DK elektesas dal ULI-ani segun l'artiklo 17 di la statuti dil ULI, ed il ne elektesis dal ULI-ani.
Do ti ne esas fakti, ma nur falsa informi dissendita al Idistaro da personi qui uzas sua siti e sua jurnali tote arbitriale. En Wikivortaro on ne darfas propagar pluse tala falsa informi. Me avertas ke la duro di dissendo di falsaji en l'interreto pri mea ofico konstitucas kalumnii.
Saluti, Tiberio

Shablono pri l'irisoRedaktar

Hola Arto! Me vidis shablono ye altra Wikivortari; lu havas shablono por l'iriso. Me probas krear mea propra shablono (Shablono:Iriso), e me volas savar quon tu opinionas! Yen exemplo: reda. Til! Al (talk) 22:28, 29 di agosto 2015 (UTC)

Yes, semblas apta e bona. Me plustretigis la areo di la koloro-trabo e la explikeyo, e translokizis tua shablono sub la titulo en la pagino pri ”reda”. Forsan tale esas plu apta. Ma quale che la kolori exter la iriso, pri nigra, bruna edc? --Arto (talk) 10:33, 30 di agosto 2015 (UTC)
Yes, kolori kam "bruna" edc. ne existas inter l'iriso, do me kreis nova shablono por la "precipua kolori" (Shablono:Precipua kolori - tu povas adjuntar/efacar kolori a/de la listo se tu volas!). La shablono inkastras tre bone, videz: reda! Al (talk) 08:35, 1 di septembro 2015 (UTC)
Tala utensilo esas bona, ma konsiderez ke la kategoriizo sub la pagino anke duktas a la listo pri omna kolori. Forsan ol suficas ed altra voyo esas superflua. --Arto (talk) 12:21, 1 di septembro 2015 (UTC)
Me destruktis tua versiono :( tu povas restuktar ol. --Arto (talk) 12:33, 1 di septembro 2015 (UTC)
Me pensas, ke la maxim bona loko esas en la kategoriopagino pri kolori. On povas kolektar ube mikra buxeti diversakolora, qui duktus a pagini sen ipsa vorti. Forsan la ”iriso” esas superflua. --Arto (talk) 14:42, 1 di septembro 2015 (UTC)


GNU SocialRedaktar

Hola, ka vu esas membro di la grupo Lernez Ido? Voluntez unionar vu ad olu! https://quitter.no/group/lernezido

La radiko-shablonoRedaktar

Hola Arto, quale tu stand? Me amas *programar (skribar *kodi komplexa) e me nur ganas idei pri shabloni me volas krear. E me tote komprenas se tu ne prizas o volas uzar mea shabloni, ma li jacas e vartas se bezonota! Nu, la radiko-shablono esas tre komplexa, e me desegnis lo funcionar en omna situesi (me esas 95% certa ke tu povas chanjar omna radiki uzar ca shablono, e nulo mankus)! Fakte, admaxime, on povas adjuntar 375 derivadi a la radiko (l'ordinara, sub-sufixi, sub-prefixi ed anke sub-prefixo-sub-sufixi (me ne konocas quale deskriptar...))!

Me povas montar rapide kelki di la funcioni (tu povas lektar pri li ye Shablono:radiko, ma me ya havas dislexia, forsan ne lektebla/komprenebla?)

Komencez kun {{radiko, pose, on povas adjuntar admaxime 25 derivadi (me dicos pri la cetera 350 pose). Por adjuntar nova derivado, nur klamez nombro, exemple |1=amar (notez ke la shablono adjuntar la "Radiko por:" e l'afixaro-shablono automatale!


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalaamar, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


Nuna *kodo:

{{radiko|1=amar}}

Pose, nur adjutnez plusa vorti:


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalaamar, Artomo/Arkivo/specalaamo, Artomo/Arkivo/specalaaminda, Artomo/Arkivo/specalaamebla, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


{{radiko|1=amar|2=amo|3=aminda|4=amebla}}

Tu anke devas adjuntar |kategorio= e |afghir= exemple: |kategorio=AM|afghir=3-FHI en ta situeso, e la shablono kreas la korekta kategorii: [Kategorio:Io-radiki AM] e [Kategorio:3-FHI] automatale:

{{radiko|1=amar|2=amo|3=aminda|4=amebla|kategorio=AM|afghir=3-FHI}}

Nun me montras la plu komplexa parto di la shablono!

On povas adjuntar subparti per skribar | s1 = (to signifikas "sufixo #1") - exemple | s1 = al (on ne skribez la punto t.e. ".al" - la shablono automatale skribos) ed adjuntez | s1v1 = (to signifikas "sufixo #1 vorto #1") - exemple | s1v1 = vartala, e tu ganus:


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalavartar, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


{{radiko
| 1 = vartar
| s1 = al
| s1v1 = vartala
| s1v2 = vartale
}}

On anke povas krear subrangi por prefixi per | r1v1 = ("rango #1 vorto #1")


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalavartar, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


{{radiko
| 1 = vartar
| s1 = al
| s1v1 = vartala
| s1v2 = vartale
| r1v1 = prevartar
| r1v2 = prevartonta
}}

E per klamar por la duesma (| s2 =), on ganus sub-sufixo ke esas la suba parto di sub-prefixo:


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalavartar, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


{{radiko
| 1 = vartar
| s1 = al
| s1v1 = vartala
| s1v2 = vartale
| r1v1 = prevartar
| r1v2 = prevartonta
| s2 = ebl
| s2v1 = parvartebla
}}

E sub-genri anke es posibla per | s1sub1 = (sufixo #1 sub #1) e | s1sub1v1 = (sufixo #1 sub #1 vorto #1):


Radiko por: Artomo/Arkivo/specalavartar, e.c.

Kategorio mankas.Fontolingui mankas.


{{radiko
| 1 = vartar
| s1 = al
| s1v1 = vartala
| s1v2 = vartale
| r1v1 = prevartar
| r1v2 = prevartonta
| s2 = ebl
| s2v1 = parvartebla
| s2sub1 = ul
| s2sub1v1 = parvarteblulo
| s2sub2 = in
| s2sub2v1 = parvarteblino
}}

Ha ha, me nur adjuntis hazarda afixi al vart ti ne signifikas ulo... Nu, co nur es exemplo, ta shablono havas altra funcioni, ed es smarta! Itere, uzez o ne, me nur volis kreir lo ek ideo me ganis. La bona kozo pri uzar shablono (e pro quo ni devas uzar plua shabloni, ed omnaloke); esas ke se tu uldie pensus e dicus "Me volas ke 'Radiko por:' esus 'Ta esas la radiko por:'." do ni povas chanjar la Shablono ed omna di la radiki chanjus, ka ne?

Til - Al (talk) 09:15, 12 di aprilo 2016 (UTC)

AdministrantoRedaktar

Saluto, Arto! Quale tu standas? Me standas bone.
Me pensis divenar administranto ank hike, por kombatar vandalismi, quale me ja facas en Wikipedio. Hodie me trovis 2 vandalismi de Uzanto:2600:1005:B06A:7DC2:FBA0:1642:1997:2D94. Ilu efacis du pagini (B.A. e langusto). Quankam me rekuperis l'originala texto, me ne povis blokuzar ol por ne esar administranto hike. Kad tu povas blokuzar ilu? Quale me povas facar por divenar administranto hike, por helpar tu? Amikale, Joao Xavier (talk) 10:52, 15 di novembro 2015 (UTC) (videz la vandalismi facita da ilu, hike).

Saluto Jõao! Yes, me esas la sola administranto hike. Ma me vigilas – sempre :) Me esforcas omnadie enirar e kontroligar eventi hike. Evidenta vandalin me sempre blokusas por un yaro. Se tu reale volas divenar administranto hike, ni mustas organizar voto por partoprenanti exprezar sua suporto o kontreeso. --Arto (talk) 11:09, 15 di novembro 2015 (UTC)

AdministrantoRedaktar

Bona jorno Arto!, quale vu standas? Me proximigesar un yaro di uzo di Ido e kontributado a la Wikivortaro e Wikipedio Idala (me pasas plu multa tempo ye la Wikipedio, nundie), e me nun volas divenar administranto ye la Wikipedio Idala. Ma, me bezonas voti de l'administranti di Wikipedio. Plu o kontre (me ne judikos), me pregar ke vu partoprenar en la votado: https://io.wikipedia.org/wiki/Wikipedio:Kandidati_por_administranteso/Algentem. Yen mea kontributi: https://io.wikipedia.org/wiki/Specala:Kontributaji/Algentem. Danko, e havez bona dio! Amikale - Al (talk) 16:03, 28 di januaro 2016 (UTC)

Forms of English wordsRedaktar

Hello. I post a message at Wikivortaro:Komuneso-portalo#Forms of English words. I hope you agree with that. :) --Octahedron80 (talk) 04:35, 6 di septembro 2016 (UTC)

Use Esperanto when no translation is availableRedaktar

Hello, please give a look. --Nemo bis (talk) 20:03, 24 di decembro 2016 (UTC)


Notification of discussionRedaktar

Hi, I wanted to notify you that someone had posted a request to have your administrator powers removed on meta:steward requests/Permissions. It was someone you apparently blocked. MechQuester (talk) 00:16, 26 di decembro 2016 (UTC)

Mea tempo en l'Idala Wikivortaro e mea pensi pri oluRedaktar

Quala tirado! Ol kontenas multa pensi, do pardonez, pro facileso me adjuntas mea komenti e pensi inter tua texto.
La maxim importanta kozo quan me volas savigar a tu, esas ke ne existus Idala Wikivortaro sen mea laborado. Ol esis sempre hobio, a qua me donis multega de mea libera tempo. Quankam me multafoye advokis altra Idisti partoprenar en laboro, nur Fafnir esis bona amiko hike ed en Wikipedio. E nun mea ”premio” de omna laboro esas acerba kritikado. Simple dicite, me ne havis tempo e habileso por omna kozeti, e nun, pose, me esas blamita, pro ke me ne facis pluse e plu bone. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Nu, exkuzez me se vu pensas ito, ma me nultempe kritikis vu e/o vua laboro. Vicee, me amas vua kontributo e dankas vu por to. Me kritikis la strukturo, e propozas chanji. Mea punto, me probis explikar, esas ke plusa informo e fakto devas esar adjuntata a la pagini (ad adminime a la plu vorti important'). Me volis savigar vu, del okuli di komencanto e lernanto, la kozi qua devas esar adjuntata a ca vortaro por igar lu perfekta. Dum la tempo me esis hike, me experimentis e probis adjuntar plusa informo a mea artikli. Ma me memoris ke vu desfacis od efacis la extra informo me adjuntis a la pagini. Ed exemple kande me adjuntis ethnic group, vu efacis olu dicinta ke olu ne importas. La kauzo me kreis ita pagino esis pro ke me havas desfacila tempo trovar lua signifiko en Ido. Serchar relatanta vorti por trovar la traduki ne esas bona (9 altra Wikivortari havas pagino por ethnic group). Plu recente, me probis adjuntar mea radiko-shablono a komput (pagino qua ni kreis) e vu efacis mea shablono. Pro ti me pensis ke vu esis kontre tali. Me nur pregas ke vu lasas ni adjuntar plusa informo, e chanjas kelka kozi sen la timo di defacado. Me volas plenigar trui qua desfaciligas por komencanti (problemi me renkontris kande me komencis). - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Pri ”ethnic group”: Me adjuntis ol aden pagino pri ”ethnic”. La traduko esas trovebla ibe, e pro lo pagino pri ”ethnic group” ne esis pluse bezonata, ma me ne skribis ke ol ne importas.
• Mea opiniono esas ke shabloni esas tre uzebla ma tro komplexa shablono ne esas facile uzata. Se on mustas skribar ”radiko|ar|o|e|ala|eyo|igar|igo|kat=VA|fonto=1-G”, ol ne esas facila. La strukturo mustas esar plu simpla, o ka tu pensas ke tala strukturo esas facila por komencanto, qua volas adjuntar ula nova vortifanta formo aden listo? Me ne komprenas quale nova shablono donas plusa informo kam la nuna paginoformo pri la radiki. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

Me memoras la dio kande me komencis mea studiado di la linguo me nun kare uzas singladie. Esis kolda tempo, la frua 2015; preske du yari ante nun. Tatempe me esis amatoral’ konling-ero (konstruktita linguo-desegnero). Me desegnis mea propra lingui, experimentis pri traiti e reguli diferant’. Me studiis l’arto di linguo-desegnado dum milonga tempo. Ma dum 2015 me komencis cesar desegnar mea propra lingui, e me vicee komencis dezirar lernar una.

Me lerneskis Ido ye 2004 autumne. Me parlektis la gramatiki di la Espo, Ido ed Interlingua, e me selektis Ido kom maxim bona. Pluse me ne lernis Espo od Interlingua, do me savas nur Ido. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)

Unesme, kom omni, me trovis Esperanto. Por men Espo esis fenomeno tre interesant’. Ma me rapide komencis remerkar omna de la mala traiti, vorti e reguli qua Espo portis. Dum sercheton me deskovris Ido per l’Idala Reddit-pagino (me anke deskovris Interlingua, ma Interlingua nultempe interesis me.) Me lente komencis studiar Ido, e lektis omna mesaji ye Reddit til me komencis komprenar li sen serchar en la vortari. Ne tre longe pos to, me trovis la Yahoo-grupi, ho ve! tre multa lektinda!

Lore me trovis l’Angliana e l’Idala Wikivortari. Me ameskis omna du, e me komencis uzar lo Idala por lernar l’Idala vorti. Samtempe me renkontris vu, João, e l’altri. Me komencis studiar Ido per l’Idala Wikivortaro, samtempe me helpis tradukar Suediana vorti (vu probable memoras), qua ya plurapidigis mea lernado. Ma ne longa tempo pasis, ante me komencis vidar la limiti di ca Wikivortaro. Ke me nultempe povus parfinar mea lernado per nur l’Idala Wikivortaro.

Ka tu ne trovis exemple Helpo:Kelka principi ed altra koncili?
Ka la pagini pri radiki esas neutila? Ka la pagini pri sufixi esas ne-trovebla? Semblas ke tu uzis nur literala sercho.
Se on uzas nur serchobuxeto skribante konjugita (ed altra oblikva) formi, en Wikivortaro ni devas adjuntar plusa ridirektanta pagini.
La bazala tradukuri esas kolektita da me en existanta Idala vortari en diversa retoloki. Me nur kopiigis oli adhike. Me ne povas savar omna kozi linguala pri la Angliana, Franciana, Hispaniana e c. Por tala laboro me esforcis advokar amiki, ma sen rezulto. Ed ankore mea kulpo, se ula orfografiala formo esas nekorekta! --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Certe me trovis la helpo-pagini, ma li esas tro kurta. Ni devos plurichigar li future, exemple quale me skribis mea helpilo. Me ya trovis la pagini pri radiki e la sufixi. Ma ni devos adjuntar plusa informi e fakti a la sufixo-pagini. Me ne savis ke vu adjuntis e lasis konjugaji, ni devas adjuntar tre plua. Ah, me ne savis ke vu kopiis tradukuri de altra vortari. Vu probable prenis l'Angliana vorti ek tro anciena vortari, ta vorti nun ne esas aktiva. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Plugrandigez la pagini, qui donas koncilii. Vereso esas, ke me ne povas imaginar omno qua esas bezonata por la nova adheranto. Ma tua versiono pri helpanta pagino esas tre komplexa, anke por nova adheranto. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

Origine, me ne savis simpla kozi lingual’. Me probis serchar vorti pluralizit’ sen savar ke me mustis serchar en singularo (qua esas desfacila por li qua ne tote parolas la linguo), me probis serchar kelka verbi en formi konjugit’, e.c. Me havis tre desfacila tempo trovar la korekta vorto me serchis, nam exemple mult’ vorti Angliana uzis espelo obsolit’, o ke Wikivortaro preferis la « ne korekta » espelo Angliana (to esas ne oficala segun la vortaro Oxford, e l’altri). Altre to, la strukutro di omna pagini anke esis tro mal’ e stranj’. Tre ofte, me havis tre desfacile tempo komprenar ulo. Me ne savis la difero inter adjektivi, adverbi, interjecioni, konjuncioni, e.c. Do, kande me havis vorti kom exemple « olim », me ne savis, kad ito esas interjeciono? o? (exemple l’Angliana Wikivortaro, la difino por « olim » pendas sub granda texto « Adverb », ito helpis me tre multe.) Depos tempeto, me abandonis l’Idala vortaro entote, e me transferis a lo Angliana. Me ne volis dicar ulo pro la timo pri nocar vi.

Semblas ke tu volas lernar Ido tra vorti, sen lektar gramatiko.
Esas tre facila adjuntar ridirektili kolektiva, krear nova pagini, adjuntar komenti, generale plubonigar la konteno, uzar plusa kategorii. Se on volas komprenar, en Wikivortaro irga pagino esas starteyo vers plu bona versiono, ne finala verajo.
En la frontispico esas sub ”lingui” ligilo ”Ido”, qua fine duktas a pagino, en qua esas kategorii pri Idala vortoklasi. On povas sempre adjuntar en irga pagino pasabla kategorio. Exemple ”olim” esas ja kategorizita kom adverbo. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Sen gramatikari? No, me nultempe dicis ito, to esas neposibla. Ma ni ya devas inkluzar plu multa kozi gramatikal' en l'Idala pagini, do ni bezonas lektar mine ek la gramatikari. Ma kategorii ofte ne suficas. Ni devas adjuntar plusa indikili por la komencanti (quale ===Konjunciono====, e.c.) Ne esas bona koaktar uzeri adirar l'infro por trovar ta informo. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Me skribis ”semblas”, pro ke tu esforcis trovar la tradukuri di la konjugita o plurala formi. Irga linguo uzas bazala formi en sua dicionarii. Plusa informo esas sempre bezonata en pagini kun bazala formi, ma pagini por omna posibla vortoformi esas superflua. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

To probable esis la maxim bona decido me facis dum mea tempo en la mondo di Ido. Me ya nultempe parlernos la linguo se me ne chanjis Wikivortaro. Lo Angliana tre detaloz’ esis. Me trovis exakte l’informo e la helpo ke me bezonis por lernar Ido. L’Angliana Wikivortaro ne havis tre multa Idala vorti, do me deicidis adjuntar tam multe kam me povis. Me adjuntis singla vorto ke me ne trovis ibe. Me anke studiis quale KGD, Dyer e l’altra vortari uzis la vorto, en qua situesi, kozi important’ memorar, e.c, ed adjuntis ita informo a mea adjuntaji (kam « Uzo-noti »). Cadie, me havas entote 4.200 redakti ibe, e me esis selektita por « autopatroller », qua signifikas ke li nultempe inspektos mea redakti future, nam li konocas ke me ne troll-as.

Samtempe, me renkontris mea amiko kar’ Gilles (ne ye l’Angliana Wikivortaro, altraloke). Ilu kreis nova babilgrupo por Ido ye Qvitter, ibe ni povis uzar la linguo sen limiti. Ni diskutis omno posibla, de lokal’ eventi politikal’, ad specifik’ reguli Idala.

Iras a tempo plu recent’, cirkum un yaro pos ni renkontris l’altri (me e Gilles), ni studias Ido tre extreme e detaloze. Ni lektis e serchis en mult’ diferant’ libri Idala qua skribesis trans la tota vivo di Ido, e studiis la evoluciono di la linguo internaciona e lua reguli. Ni lernis ke multa vorti ya esas mankanta en l’Idala Wikivortaro. Ni anke trovis ke kelka reguli qua semblas desaparir. Ni do rapide komencis komprenar ke erori plus’ en l’Idala Wikivortaro existis, e semblis ke ni ne darfis adjuntar li al Idala Wikivortaro. E multa de la vorti fakte ankore esas ofical’.

"semblis ke ni ne darfis adjuntar". Quo interdiktis? --Arto (diskuto) 14:13, 7 jan. 2017 (UTC)
Lektez mea unesma respondo, pri la desfaco ed efaco. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Kelka vorti trovebla en la vortari ne existas hike pluse. Kelka vorti havas artikleto qua nur dicas: « Ne uzita. Nun uzesas: ... » Ito tristigis me, nam Gilles trovis e sendis a me mesajo da nia kara pioniro Couturat, qua respondis a questiono da tre frua Idisto: « … on ne questionez sempre: ”Quale on devas dicar to?” ma prefere: ”Quale on darfas dicar [to]?” » Ilu diskutis pri la libereso di nia linguo, ke nula reguli existas qua facas una vorto plu bona kam altra. Couturat duris: « Semblas ad uli, ke on devas establisar reguli tante streta e preciza, ke existez nur un korekta formo; semblas a li, ke l’existo di plura formi egale legitima esas quaza skandalo, e ke on devas necese adoptar nur una e kondamnar ed interdiktar severe la ceteri. » Do, nia vortaro ne darfas dicar « Ita vorto ne ankore uzesas, nun vu mustas uzar ica vorto: ... » Pro to, nulu devas esar male traktata sive li volas uzar « cadie » vice « hodie » o l’inverse. Se ulu preferas uzar « patrino » e « patrulo » vice « matro » e « patro », li devas dicar tale sen odio, ne existas ula vorti qua esas neuzebla.

Esas tre facila adjuntar diversatipa komenti che la pagini. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Me volas donar kompleta pagini por omna vorti, exemple kam cizelilo. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Ma to nur esas duimo di la problemo dil Idala Wikivortaro, ne obliviis la « strukturo » me dicetis pri super (o vere la manko di strukturo). L’Angliana strukturo esas tre golioz’. Lua strukturo esas facinante bona, probable la maxim bona vortaro Angliana eterne. Pro quo uzas l’Idala Wikivortaro 100 tabeli po singla pagino? To esas tre mala. Mea komputero doloras multe. Pro quo ne explikas omna pagini klare e bonege la vortospeco (« Adverbo », « Interjeciono », « Konjunciono », e.c.) por la komencanti? Pro quo separesas singla lingui aden su propra « Altra linguo ... »? Esas tre desfacile trovar onua linguo. Pro quo ne uzas Wikivortaro plusa shabloni? Oli vere plufaciligas la redeaktado por la komencanti, me adoptis la sistemi dil altra Angliana Wikivortaro rapide. Ho ve, omno esas tre male strukturizita.

Pro quo ne komencas laborar ed adjuntar noto pri adverbeso (e c.) se la kategorio ne suficas?
La AFGHIR-lingui esas la fonto, e samatempe oli donas la etimologii di la Idala vorti. Pro lo, la fontolingui esas prezentita en propra seciono.
Pro quo ne uzar indexo por trovar sua linguo? La listo pri altra lingui divenos sempre plu longa per irga nova linguo. On ne povas montrar omno samatempe en komputerala montrilo-ekrano.
Uladie la secioni pri altra lingui devas igar celanta-montranta. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Se me volas adjuntar tala indikli kam adverbeso, la tota pagino mustas chanjesar. La nuna versiono ne suportas ito, ne existas ula spaco. Yes, me konocas ke li esas la « fonto », ma kelkfoye, l'Idala vorti e lua fonto havas diferanta signifiki (extrema exemplo: quik del Angliana quick). Pro to, ni devas krear etimologio-feldo (adminime por kelka vorti), ube ni explikas la origino e pro quo ol esas tale. Deube venis la vorto « kad »? La pagino ne dicas, e se la pagino dicus, olu nur diskriptus « 0 » en la fontolingui. Me fakte serchis en Sanskrit-ala vortari, e trovis la korekta origino: de la Sanskrit कदा(kadā). Itere, por me adjuntar tala informo, me mustas chanjar la strukturo di la pagino. Se vu lasas me (sen desfacar), me povas montrar kom exemplo ye ta pagino. Me ne uzas l'indexo, nam me sempre celas ol. Ol inkombras. Se ni kompozus en un listo, esus tre plu facila trovar onua linguo/i. Voluntez ne adjuntar la « Altra lingui ... » a celanta listi, pro ke olu defaciligus la trovebleso pluse. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Me ne komprenas pro quo averto pri adverbeso demandas multa spaco.
• La laboro pri fontala bazo di la Idala vorti ne esas kompleta. Me jus par-adjuntis informaji pri lingui qui direte suportas Ido. La laboro duris cirkume un yaro. Me esperas ke tu havas exakta savo pri la origino di la vorti Idala por plubonigar la fontogrupo di 0 (zero).
• La strukturo di la pagino mustas esas aperta por plugrandigo relatante plusa lingui. Nun hike esas kelka vorti di 100 lingui. Anke la nova formo di la pagino mustas funcionar se ni donas traduko di la Idala vorto per 500 o 1000 lingui. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

Me renkontris altra amiko, amiko nomizit’ Robin, ye l’Angliana Wikivortaro. Robin ne parolas Ido bone, ma me docis pok’ Ido ad il, e lu docis pok’ Espo a me. Kande lu bezonis helpo pri traduko di texto ad Ido, lu uzis l’Idala Wikivortaro por lua bazal’ tradukuro (qua me pose korektigis). Me vidis e dicis a lu ke multa vorti lu uzis lu misuzis. Me sendis a lu pagino e/o citajo ek KGD e Dyer pri quale uzar li korekte. Lu lore dicis a me ke lu atingis la vorti de l’Idala Wikivortaro, la sama problemo me havis kande me komencis lernar Ido. Me dicis a lu ke erori ya existas ye l’Idala Wikivortaro, e ke lu vere devas uzar lo Angliana vicee kun citaji ek Dyer e KGD.

La presemano, Gilles lernis ke -er- povas uzesar por « aparato qua agas automatale » (sen helpo di uzanto) e dicis ol a me. Ne multi savas ke ca regulo existas ed esas oficala. Lu vidis ke la pagino por « komputero » ne ankore existis ye Wikivortaro. Preske omna Idisti uzas ita formo. Lu decidis ke esas bona tempo adjuntar lo a Wikivortaro. Me iris a Wikivortaro por helpar lu ibe lu eroris en la formaco.

Me shokeskis kande vu blokusis ni. Me nur helpis lu, e ni nultempe domajis ulo, ni nur kreis kelka pagini nov’. E pluse, vu asertis ke ni esis, ulmaniere, la persono sama. Me standis tre triste ke vu blokusis me e pensis ke me esas malo qua intencas male. Tala ago ne esas quale administranto darfas uzar lia povi. Se vu nur volis komencar diskuto, pro quo vu ne kontaktigis ni? ni quik cesus nia laboro.

Dum mea administranteso hike, me renkontris diversatipa vandali e desstruktanti. Kom administranto me darfas uzar mea povo. Me savis ke ni esis du personi, ma ni havis sama skopo e ni laboris samatempe, do por me ni esis uno. Generale me expektas la komenco di la diskuto pri vasta chanjo. Omna chanji esis ja facita da ni, e me povis nur konstatar la evento. La problemo pri la vorto komputero esas anciena, e por me la formo di la vorto ne esas la maxim importanta kozo. Ma la vorto kunilingar esis decidiva. Me timeskis ke fluo di talatipa vorti pri sexualeso kun imaji esas vartenda. Pro ke ni esas konocata da me, me blokusis ni nur por du semani. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Me iterfoye dankas vu por vua laboro e kontrevandaleso, ma administranti nur blokusas vandali, ne altri. Dum mea tempo en l'altra vortari, kande me igos ulo kontestebla, li desfacis e/o komencis diskuto, nultempe blokusis me. Omna vorti devas esar adjuntita a vortari, sive sexuala sive ne. Ma me nultempe vidis sexuala imaji sur ulaltra Wikivortari. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Timo esas timo. En altra vortari esas amaso de kunlaboranti. Me ne povas vigilar dum omna tempo. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

Me ne dicos lo sequanta por tristigos vu, ma l’Idala Wikivortaro esas vere la maxim mala inter omna Wikivortari. Me vizitis ed uzis l’Angliana, la Franciana, la Hispaniana e la Suediana, e l’Idala esas neuzebla komparata a li. Me dicas ito, pro ke me amas e volas ke lo Idala florifos, kun o sen vua helpo. Nula demokrata votado semblas eventir hike, do la nuna strukturo ne esas la « regulo » pri quale singla pagini mustas aspektar. Me ne esas tote l’autoro dil exemplo-modelo videbla en la recenta chanji, me nur importacis la diversa elementi de la Wikivortaro Angliana, Franciana, Hispaniana, e.c. e tradukis li ad Ido. Esas bona tempo por l’Idala Wikivortaro modernigar, plubonigar e florifar. Me savas ke vu esas tote kontre ula chanjo, ma vu ne mustas partoprenar en la modernigo. Vu povas livar la pagini, e ni altra uzeri pose adjuntar plusa informo a vua seninfromoza pagini.

”La maxim mala inter omna Wikivortari”. Tre grava aserto!
De quo originas la opiniono, ke me esas kontre omna chanji e plubonigi? Semblas ke vi antee decidis, quala esas mea opiniono.
Me repetas: nulu altra de la Idisti ne volis laborar hike. E nun tu demandas, ke la historio mustus esas altratipa. On mustis igar ulo pro la Wikivortaro. Ka tu preferas, ke ”nulo” esas plu bona kam ”ulo”? --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Iterfoye dicita en mea unesma respondo. Pro tala agi, me kredis ke vu esis kontre chanji. Me volas laborar, ma se me laborus, me bezonas adminime poka libereso. Kande me dicis « maxim mala », me dicis pri la strukturo. Iterfoye, la « vortaro » ipsa esas tre bona. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Yen la maxim granda problemi pri la nuna Wikivortaro qua devas plubonigar (esas tre desfacile explikar la solvuri en texto):

Me ne esas kontre la plubonigo di la Wikivortaro. Parto di la suba chanji esas mem nun facebla. Ma ka tu havas suficante libera tempo igar omna chanji en omna pagini? --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)

Plu bona e plu uzero-amikema strukturo. Vice skribar omna kozi sub un titulo (sub « Ido » – Semantiko, Morfologio, e.c.) ni devas adjuntar nedepandanta tituli, ex. forsan: ===Etimologio===, ====Sinonimi====, e.c.

Plusa rubriki igus la pagini plu longa. Pro quo tituli sub un rubriko ne esas uzero-amikema? --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Olu ya igus la pagini « plu longa », ma vua separita tradukuri igas la pagini tre plu longa kam plusa tituli povus igar. Plusa tituli facas la komprenebleso por lernanti e komencanti plufaciligar. Kun tituli esas granda e larja. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Posibleso pri montrar oficaleso. « Ica vorto esas oficala, uzez kun asterisko » ne suficas. Yena punti mustas adjuntesar:

1me: Kande esis la vorto oficaligita? 1907 o 2001 o?.
2me: Se plura oficala vorti existas por sama signifiko, exemple en diferanta vortari (una en Dyer, l’altra en Persch, e.c.), ni mustas havar la posibleso montrar ito.
3me: Retroadjuntar omna vorti qua efacesis, vorti qua esis judikita kom « ne uzebla ».
4me: Posibleso pri adjuntar « referi », ex. referi a vortari, ad una regulo di KGD, e.c.
Me konkondas. Facez nun! --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Ka vu? Pro to kelka chanjeti mustas eventar. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Montrar informo bazal’ kam pluralo por exemple vorti stranjera. Ka vu savis ke la korekta pluralo (KGD–18) en Ido por pizza esas pizze? Tala informo mustas esar montrata.

Ico esas Italiana pluralo. Pro quo ne adjuntar ol nun? --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Segun KGD, omna vorti stranjera ganas l'originala pluralo (-i esas aceptata ma ne rekomendata). - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Anke la pronuncado en IFA (Internaciona fonetikala alfabeto – qua esus /’pitsa/) por la vorto stranjera importas.

En linguistiko internaciona ol esas IPA. Me konkordas, IPA esus plu bona kam relatante streta Idala alfabeto. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)

La tradukuri en la pagini ne devez esar separata en kategorii per litero komencant’. Co igas la sercho pri linguo specefik’ tre desfacil’, facas omna pagini tro longa, facas ke la pagino prenas tre longa tempo por parcharjas (la navigilo mustas charjas 100 tabeli). Vice, li devas esar enkategorizita en un listo.

Simple facita mem nun. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Me ne komprenas. Ma me tota povas importacar ta funcioni. Kun li, ni povas adjuntar tradukuri tre rapide e facile, nur per enskribar skribeyo ed aceptar. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Anke, la fontolingui ne devez esar separata de li, Ido ne cherpas vorti de Serbiana, ma Serbiana importas por Ido tam multe kam omna altra lingui (inkluzante Angliana, Franciana, e.c.) Me anke importacos la tradukuro-shablono/modulo uzata en l’Angliana, Franciana, Hispaniana, e preske omna altra Wikivortari. To helpos ni per plufaciligar e rapidigar l’adjuntado di tradukuri.

Plusa informo pri altra lingui kam Ido. Ni mustas montrar informo bazal’ pri altra lingui, exemple pluralo e la simpla konjugado (nur 3-4 formi). Co helpos la lernanti qua ne esas kustumat’ a la logikozeso di Ido. Co anke helpos nia kar’ amiki qua lernas altra lingui natural’ e volas uzar l’Idala Wikivortaro por lernar vorti (esas tre importanta savar la pluralo, sive la vorto esas neregulala, la bazala konjugado, e.c.)

Tu povas komencar exemple per la Suediana vortoformi. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Me dicas pri adjuntar ita informi al ordinara pagini. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Preske nula kategorii pri la vorti existas. Kategorii kom « neologismi », « anciena », « termini komputala », e.c. Ito esus tre utila.

Voluntez ed adjuntez. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)

Frazi devez existar. Me ed altri havas tre desfacila tempo pri lernar Idala frazi, tale quale « quale vu standas? », « me nomesas ... », e.c. Pro quo li ne existas en l’Idala Wikivortaro? En l’Angliana Wikivortaro onu povas lernar quale questionar altra Idisto pri ube la latrino esas (« ube esas la latrino? »)! Ma en la l’Idala Wikivortaro ni ne povas lernar adminime quale questionar nomo di ulu.

Me konkordas. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)

Pro quo uzesas punti por afixi? Pro quo « .er » vice « -er- »? Ito nur konfundas la lernanto (me esis, ed ankore esas konfundanta de tempo a tempo), e ne ligas korekte ad altra linguala Wikivortari. Lektanto vidas l’Idala sufixo « -er- » ye l’Angliana e la Franciana Wikivortari, se lu volas lernar pluse pri ta prefixo? Adube irar? Ka l’Idala Wikivortaro ne havas ica sufixo?

La streketo esas uzita inter parti di la kompunda vorti, e la punto esas uzita en moderna linguistiko. On povas konektigar diversa Wikii per ligili, .er tra -er-. --Arto (diskuto) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
Se ni uzos la sistemo me importacis de l'altra Wikivortari, ol aspektas tale: hundo +‎ domo e hundo +‎ -et +‎ -o. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)

Ito esas mea historio en l’Idala Wikivortaro, ed anke la mala traiti lu havas. Se vu vere rezistas ula formo di chanji, ni povas komencar demokratala votado e diskuto. Ma me ne esas la sola lernanto qua havis tre desfacila tempo lernar Ido per Wikivortaro.

Forsan on povas demandar generala linguistikala savo, se on esas interesata da lingui. --Arto (diskuto) 13:10, 7 jan. 2017 (UTC)
Hem, okey (me ne komprenas)? Ma se vu aceptas ke chanjeti eventos, me povos komencar balde. - Al (diskuto) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
• Por me semblas ke kelka tua desfacilaji venas de ne-savo pri linguistikala kozi.
• Voluntez e komencez. La pasiva, exter Wikivortaro restanta Idistaro darfas decidar la direciono di la Wikivortaro. Ma tu mustas komprenar ke la laboro esas imensa. Se tu komencas, ne haltez pos un monato, duima yaro od un yaro. --Arto (diskuto) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)

Al (diskuto) 19:35, 6 jan. 2017 (UTC)

teknologialiRedaktar

Saluto,

Regretas se vu ne bone lektas Angliana; tamen me ne bone skribas Ido.

I'm creating a resource to collect information and programs to help people learn Ido; it's located here: https://github.com/brytonhall/ido. I'm still new to Ido and I'd very much appreciate input from others.

I pulled the data used for translations and definitions from this Wiktionary site. However, it was really poorly formatted and difficult to work with; it's mostly for this reason I don't think Wiktionary is a good program to use (since having data that a machine cannot parse really limits the ability to create other programs around it). So I'm currently trying to determine the best (easy to maintain and update, takes up little space/bandwidth, etc.) method to store that data; this is where I could really use your Ido and general lexicographic knowledge!

The data was (and still is) quite mangled from rearranging it but I can polish it a bit after figuring out what format to put it in (the definitions are currently available here: https://ido.bryton.io/vortaro/, and the translations here: https://ido.bryton.io/tradukuro.csv). Once the format is finalized, I'll add that data to the Github link above where anyone can edit it.

I'm hoping to help bring Ido into the 21st century but I could really use someone who understands language well enough to compliment my programming abilities. Let me know what you think about how to improve and spread knowledge of Ido! And feel free to email me if you prefer, I doubt I'll stick around Wiktionary very much since I'm not (yet?) convinced it's the best path forward.

Brytonhall (diskuto) 07:28, 28 nov. 2017 (UTC)

Hey
Thank you for contacting us (or me). Now you must enjoy my English.
First of all, I am quite busy with my job (for earning my living) and this hobby with Ido and other activities. You may make spesific questions here about Ido but I feel that I do not have spare time for participating your valuable project. I can occasionally visit your project. Does this arrangement suit you? At this phase I do not comprehend all the nuances of your project.
My time zone is UTC+2. If you live America, do not expect rapid answers.
One question still: Why you can't use direct links to this dictionary instead of copying all the contents in different formulation. Here the contents of the pages can change and new pages are created. Do you think that you can follow all the development which happens here?
There are quite a lot of material already in the Internet about Ido, too. You can find them for your benefit. And on the other hand, there are different forums in the Internet for discussing Idists. In my opinion, the most serious Idists are in the Yahoo-lists. You can easily join the groups and participate. But if you use there English, I recommend you begin with big excuse.
Bests --Arto (diskuto) 10:25, 28 nov. 2017 (UTC)

Thanks for your reply; there's no need for rapid answers -- you're free to reply when and if you want! And your English is quite good, I appreciate you humoring me (I'm learning Ido but, you know . . . in my spare time).

I'm certainly not expecting you to devote any substantial amount (or any amount, if you're not interested) of time to what I'm doing. I only mean to spread the word about the project's existence in order to have people use it and get their feedback early on. Since I don't know Ido very well, I could *especially* use feedback from users who do know Ido. I haven't documented everything completely so don't feel bad if there's something you don't understand.

So -- I don't think that Wiktionary is the best method to store data. It makes it difficult to use that data in other programs (thereby limiting the spread and appeal of Ido). Furthermore, the data set on Wiktionary is very, very (unnecessarily) large (making it difficult for people to download an "offline" version if they don't have regular/fast internet access) and the structure of the results page is rigid and overcomplicated (for example, _I_ don't care what the Finnish translations are because I don't speak Finnish; so there's no point in having them clutter the results when I'm looking up a word).

But no, I do not intend to follow all of the development on Wiktionary, I think that would be a pointless struggle. Instead, I hope to make something better than Wiktionary; something that you (or anyone else) would _rather_ use. Along those lines, the sort of feedback I'm looking for is: What do you think Wiktionary could do better?

I did find some information about Ido online but most of it seemed out of date or incomplete and clustered (but perhaps I haven't looked hard enough!). I'll definitely check out the other websites with Idists though, the more the merrier.

Brytonhall (diskuto) 23:53, 28 nov. 2017 (UTC)

Hello, Do you know the battle for wesnoth? Fafnir (diskuto) 23:57, 28 nov. 2017 (UTC)
To Brytonhall: Ok. I am occasionally usable for your project. You can ask for my opinion now and then. About Wiktionary: In my view the best part in Wikivortaro is that one's learning of Ido do not depend on knowing English. When there is material enough, one can learn Ido through one's mother tongue.
To Fafnir: Interesting but not my thing, sorry. --Arto (diskuto) 07:09, 29 nov. 2017 (UTC)

Formatting of the language titlesRedaktar

Hello! With my bot I replaced ==Ido== by =={{io}}== in all articles to normalize the formatting of the language titles. This was needed for a soon to be released feature. My bot did around 35 000 edits. I also proposed deleting some language templates, which are not used anymore. The language titles should be consistent and only use language codes so that the new feature will work properly. Robin van der Vliet (diskuto) 17:00, 24 di mayo. 2018 (UTC)

Yes, thank you. I noticed that your action was quite immense. I agree that the titles should be used in one form.
Before, when the form was not so important, I used "Ido" simply because it was shorter (3 letters) than {{io}} (6 letters). And the capital letters in the abbreviations came from the time when Wiki made them automatically. Wikivortaro is that old! The automatical change made the majuskule in the category system, too, and I went on doing so afterwards. I think these capital letters do not disturb even though they are not so "beautiful". --Arto (diskuto) 06:14, 25 di mayo. 2018 (UTC)
P.S. I noticed that there are still "Ido" in the old way in the pages where the radices are shown (Kategorio:Idala radiki). --Arto (diskuto) 06:24, 25 di mayo. 2018 (UTC)
I just ran the bot again on Kategorio:Ido and all its subcategories, it did 10 588 edits this time. It is easy to make such a bot to automatically replace certain text with another, if there are more things that you can think of that need to be fixed, let me know. Robin van der Vliet (diskuto) 11:45, 25 di mayo. 2018 (UTC)
For now, thank you! --Arto (diskuto) 14:59, 25 di mayo. 2018 (UTC)
I just started the bot again to add the missing parameter to pages in the category Kategorio:Tradukenda vorti (nedefinita linguo). Robin van der Vliet (diskuto) 12:38, 4 jun. 2018 (UTC)
Yes, I noticed. Please, go on. --Arto (diskuto) 13:21, 4 jun. 2018 (UTC)
I've gone trough a lot of articles with my bot. The articles still in the category can't be easily processed by my bot, because they are not really in a standard format. Robin van der Vliet (diskuto) 08:16, 5 jun. 2018 (UTC)
Yes, I noticed that, too. I do not suppose that you change them one by one without your bot. Your bot made already the basic phase very well. It seems that the demands about translations are put after phrases, and that phase is not possible be completed by bot. So, let it be, or if you want, go on with handwork. --Arto (diskuto) 14:22, 5 jun. 2018 (UTC)
A lot of entries in that category were just symbols, now there are only 14 articles left in that category. The English Wiktionary uses the language code "mul" for them and calls it "Translingual". I did a similar thing here and called it "Internaciona". See for example this page. Robin van der Vliet (diskuto) 22:46, 5 jun. 2018 (UTC)
Thank you. Your effort was great. --Arto (diskuto) 05:48, 6 jun. 2018 (UTC)
The category is now completely empty. Let's hope it will stay like that. Robin van der Vliet (diskuto) 12:54, 7 jun. 2018 (UTC)

TradukuriRedaktar

Hello again! I made the experimental Template:tradukuri and Module:tradukuri and I tested them on the pages Nederlando and genealogiala. The code is technically a lot cleaner, it can hide sections that are empty and it's still easy editable. What do you think of this new template, do you have any suggestions? Robin van der Vliet (diskuto) 18:53, 4 okt. 2018 (UTC)

Hello! For me, it is difficult to explain to you in English, so resume: Your system is fine but I prefer simplicity.
Your experiment is technically fine. After a short study I can understand how it works. It spares space but is that necessary or desired? And will it affright away eventual users when they do not find their own languages or the place for their languages on the page.
I mean that in your proposal one must first learn how the page works. Even very simple codification can make the participation to the work difficult. The ones who can use short codes must remember that everybody is not skilfull with codes. You must not live in a bubble, ask an everyman about using codes.
If (s)he is not willing to learn the new system or structure, (s)he will just notice that there is nothing for her/him because there seems not to be a place for the entry. Thus they will not participate in the work. In my opinion, there must be a prepared place in the alphabethical index about languages. If so, the only task is to insert the language code (if it is not there already) and put the translation for the head word.
The current page structure takes more space, but in my opinion, it attracks eventual user to participate because the page is so simple. One can easily understand how to make an entry after clicking the "redaktar"-link. --Arto (diskuto) 06:57, 5 okt. 2018 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/specala".