Franciana redaktar

tenir à qqn - amar / prizar ulu.
tenir qqch à la main - tenar ulo en / per la manuo
tenir qqn par le bras - tenar ulu ye la brakio
tenir par dessous - subtenar
se tenir les côtes - tenar sua kosti (ridante)
se tenir à la rampe - tenar / sustenar su per la pasamano
tiens! - tenez! (interj.) yen! prenez! videz!
(contenir) kontenar
(posséder) havar, posedar
mieux vaut tenir que courir - plu bona havar kam < serchar < esperar
tenir qqch de qqn - recevir ulo de ulu
faire tenir un message - sendar letro
tenir le bon bout - havar la maxim bona plaso / l'avantajo
tenir le mot de l'énigme - havar > trovar > la solvo di l'enigmato
tenir la queue de la poêle - tenar la guvernilo
tenir une maison - guvernar domo / menajo
tenir les livres de qqn - sorgar la registri di ulu
tenir compte de qqch. - konsiderar, egardar ulo
je vous en tiendrai compte - me rekompensos vu pri / pro to
(occuper) okupar
tenir sa place - konservar sua < plaso < rango
tenir le haut du pavé - okupar la supra < loko < plaso
tenir la chambre - restar en chambro
tenir la mer - bone stacar sur la maro
tenir son sérieux - restar serioza
tenir audience - donar audienco
tenir séance, tenir une réunion - kunsidar.
(retenir) retenar
je ne sais quoi me tient ... : me ne savas quo retenas me ...
(obliger) obligar
à l'impossible nul n'est tenu : a neposiblajo nulu esas obligata
tenir tête à qqn : rezistar ad ulu
tenir bon, tenir pied : ne retro-marchar, ne cedar
tenir qqn. en bride, tenir la bride … qqn : retenar ulu
tenir en respect, tenir en échec : haltigar (ulu) per minaco
tenir la main à qqch. : sorgar pri ulo
tenir qqch. pour vrai : konsiderar ulo kom vera
tenir à honneur : konsiderar (ulo) kom honoro
tenir rigueur à qqn de qqch. : rankorar ad ulu pri ulo
tenir un langage hautain : parolar fiere
tenir parole : satisfacar > exekutar > sua promiso
tenir un pari : aceptar > satisfacar > pario
tenir une conduite honteuse : kondutar shaminde
  • se tenir : esar
se tenir (debout) : stacar
se tenir au-dessus : super-stacar
se tenir < en repos < coi: restar tranquila
se tenir en joie : konservar su joyoza
se bien tenir : bone kondutar, (fig.) bone < gardar > < defensar > su
il n'a qu'à se bien tenir : il devas ya gardar su
se tenir à qqch. : haltar ye ulo, (s'en contenter) saciesar da ulo
tenez-vous-en là : haltez ye to
savoir à quoi s'en tenir : savar la definitiva verajo, konocar la vera stando
ne tenir qu'à un fil : retenesar nur < da > < per > filo
tenir à la vie : dezirar la vivo
cela lui tient au cœur : lu havas to en la kordio, lu tre deziras to
je tiens à vous voir : me (tre) deziras vidar vu
(être fixé) esar fixa
mon chapeau ne tient pas : mea chapelo ne adheras (a mea kapo)
(résister) rezistar
tenir < bon < ferme : rezistar < bone < ferme
je n'y puis tenir : me ne povas < rezistar a to < tolerar to
tenir pour < qqn < qqch. : esar partisano di < ulu < ulo
(participer de) partoprenar (ulo)
il tient de son père - il similesas sua patro
il a de qui tenir - il heredis ya (co) de sua ge-patri
(dépendre) dependar
il ne tiendra qu'à vous - dependos nur de vu...
cela tient à ce que... - to venas de, ke ...
en tenir - havar < amo(ro) < opiniono < tendenco < eroro, etc. (suivant le sens)

Kataluniana redaktar

tenir por - timar.